Gladö – återvinningsverksamhet

En detaljplan har tagits fram för att säkerställa den storskaliga återvinningsverksamheten som bedrivs på tomten Gladö 76:5 med flera. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan, planhandlingar, utbyggnad av allmänna anläggningar, projektering och trafikstörningar under arbetet.

 

Vad händer nu? 

  • Detaljplanen vann laga kraft 2014-07-04. Fastighetsägare kan ansöka om bygglov i enlighet med detaljplanen hos kommunens bygglovsavdelning.
  • En entreprenör är upphandlad och upprustningen av vägen ner mot speedway banan pågår. Gatorna förväntas vara klara till våren 2017.

Vad gör vi?

En detaljplan har tagits fram för att säkerställa den storskaliga återvinningsverksamheten som bedrivs på platsen (drygt 30 hektar). Två delområden ligger vid Holmträskvägen (på båda sidor om dess förlängning mot Hökärr) och sydväst om Gladö industriområde. Ett delområde ligger vid Hökärrsvägen nordväst om Gladö industriområde. Planområdet omfattar framför allt de områden där återvinningsverksamhet tidigare skett samt mark för viss utökning av verksamhetsytorna. Deponiområden (tippområden) ingår inte.

Läs mer om SRV Återvinning AB på deras webbplats

Detaljplan

Området är sedan länge ett industriområde utanför detaljplanelagt område. Detaljplanen ska reglera och möjliggöra en långsiktig vidareutveckling av verksamheten. Detaljplanen nämner tre huvudsakliga användningsområden:

  • Område för den industriella återvinningsverksamheten. 
  • Upplagsområde (inte för farligt avfall).
  • Område för service, parkering och uppställning av fordon.

Antagandehandling - detaljplan för Gladö 7:65

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Kommunen tar ut gatukostnader för anläggning och förbättringar av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet. Kommunstyrelsen tog beslutet när detaljplanen antogs den 9 juni 2014.

Arbeten med gatan Holmträskvägen påbörjades hösten 2016.

Trafikstörningar under arbetet

Trafiken ökar i området under utbyggnadstiden, materialhantering och deponering av material påverkas men stoppas inte. Tidvis påverkas kraftigt tillfarten till speedwaybanan och naturområdena i närheten.

Handlingar

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?