Gladö industriområde – program för expansion

Kommunen vill expandera Gladö industriområde på del av fastigheten Gladö 76:5 och samtidigt utöka ledningar för vatten och avlopp. Ta del av en beskrivning av projektet, genomfört programsamråd, ungefärlig tidplan för projektet och planhandlingar.

 

Vad händer nu?

  • Programmet ska undersöka möjligheterna till en utökning av verksamhetsområde, planläggning föreslås öster om befintligt industriområde inom del av fastigheten Gladö 76:5. Utredningen ska också visa på exakt var och i vilken utsträckning ny etablering kan ske.

  • I det planlagda området på andra sidan Hökärrsvägen finns en icke utbyggd industrigata. Dess användning ska tas bort så att ytan kan utnyttjas för verksamheter. Fastighetsägarna vill ha enskilt huvudmannaskap för att kunna sätta upp en bom och längs vägen finns planer på en remsa avsedd för parkering.

Vad gör vi?

Framtagandet av en ny detaljplan ger möjlighet till en utökning av industrimarken i området. Det är viktigt eftersom det råder stor efterfrågan på mark för störande verksamheter.

Genomförandet förutsätter förbättrad möjlighet till ökad trafikkapacitet och att ledningar utökas för vatten och avlopp.

Området är fornminnesrikt. Vi behöver utreda om det finns bevarandevärden som står i konflikt med projektet.

Handlingar

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?