Gladö kvarn – omvandling av fritidshusområde

Kommunen vill göra det möjligt att bo permanent året runt i Gladö kvarns fritidshusområde. Ta del av en beskrivning av projektet och information om utbyggnaden.

Karta över Gladö kvarn
Den stora gröna markeringen visar omvandlingsområdet.

Vad händer nu?

Vad gör vi?

Utbyggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. Förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger sex tomter i området samt mark avsedd för allmän plats såsom gator och vissa grönområden. Projektet ska ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Därmed kan människor bo permanent och ges större byggrätter samt möjlighet till avstyckningar. I framtiden ska mäklare sälja tomterna men det saknas en tidsplan för när det kan ske. 

Läs mer om kommunens tomtförsäljning

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för Gladö kvarn vann laga kraft den 30 oktober 2013, den utgör utgångspunkt för ombyggnaden av vägar och utbyggt kommunalt va. Genomförandetiden är 15 år då fastighetsägarna har garanterad byggrätt.

Planen vann laga kraft den 30 oktober 2013. Eftersom genomförandtiden är framskjuten två år betyder det att bygglov kan ges från och med 30 oktober 2015. Slutbesked kan dock inte ges förrän inkoppling sker till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Utan slutbesked får du inte börja använda/flytta in i en byggnad.

Planhandlingar

Plankarta, delområde 1

Plankarta, delområde 2

Plan-, genomförande- och miljökonsekvensbeskrivning

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avlopp byggs ut när man bygger om vägarna, Stockholm Vatten och Avfall som står för vatten- och avloppsledningarna i kommunen. Anslutningen sker när ledningarna är färdigbyggda och fastighetsägarna har fått en förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Som fastighetsägare ska du betala en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall, kontakta dem om du har frågor om detta.

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Kommunen tar ut gatukostnader för anläggning och förbättringar av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet. Fakturering av gatukostnadsersättning sker när gatorna inom bebyggelseområdet Gladö kvarn etapp 1, 2, 3 och 4 är utbyggda och klara. Om bygglov söks innan dess måste dock godtagbar säkerhet för beloppet för gatukostnadsersättning ställas innan bygglov kan ges.

Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn inom Sjödalen kommundel, Huddinge kommun

Läs mer om ombyggnation av gator med mera i Gladö kvarn och dess etappindelningar

Läs mer om processen kring gatukostnader i Huddinge

Uppdaterad 2 april 2019

Var informationen till din hjälp?