Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

I Gladö kvarns fritidshusområde bygger vi ut gator samt el- och teleledningar. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bygga ut vatten och avlopp och leda avfallsvattnet i området till reningsverk.

Vad gör vi?

Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger vi ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn. Utbyggnaden förväntas vara klar i hela området 2023. Arbetet utförs i etapper. Du hittar mer information om etappindelningen och status i de olika etapperna längre ned på sidan.

Vad händer nu? 

  • 2019-11-06: Den preliminära tidsplanen för etapp 3 har skjutits fram. Vi beräknar att den nya entreprenören ska vara upphandlad i februari 2020 och att byggnationen av gator och vatten och avlopp är klar preliminärt under 2023. Tidigare preliminära tidsplan var 2022. Att tidsplanen har förskjutits beror dels på att vi har upphandlat en ny projektör, dels på att området i etapp 3 byggtekniskt är mer komplicerat än tidigare etapper, bland annat när det kommer till trafiklösningar under byggtiden.
  • 2019-10-28: Under hösten 2019 kommer Stockholm Vatten och Avfall att förmedla förbindelsepunkter till fastigheter i etapp 1o2A, 1o2B och 4.
  • 2019-10-29: Under vecka 45 kommer vi att bättra på asfalten på delar av gatorna i etapp 4. Vi har upptäckt att asfalten inte är tillräckligt tjock på vissa ställen. Därför kommer entreprenören att fräsa bort översta lagret på de ytor det gäller och asfaltera om med rätt tjocklek. De ytor som ska asfalteras är utspridda på olika ställen i etapp 4. Arbetet kommer inte att påverka framkomligheten. Bor du i området får du mer information i din brevlåda.
  • 2019-10-28: Förvaltningsdomstolen har prövat om kommunens agerande, med höjda taxor, strider mot lag. En dom i målet har kommit. Förlvaltningsrätten har kommit fram till att kommunens agerande inte strider mot lag och gör bedömningen att det som har framkommit i målet inte medför att beslutet ska upphävas på någon av grunderna i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandena avslås därför. Du som överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten har rätt att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten inom tre veckor från det att du tagit del av domen, för exakta datum och övriga frågor gällande överklagan rekommenderas kontakt med förvaltningsrätten.
  • Vid en rutinkontroll i början av september upptäcktes att ett antal brunnar har otjänligt vatten. En utredning för att om möjligt utreda orsaken pågår. Läs mer om hur du kan ta prover på din egen brunn.

Informationsbrev

Januari 2019

Maj 2019

Oktober 2019, etapp 1-4

Oktober 2019, etapp 3

Svar på frågor från informationsmötet den 11 juni 2019

Varför gör vi det?

Genom att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn ger vi möjlighet för permanentboende nära naturen när Huddinge kommun växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.

Vem gör vad?

Flera aktörer är inblandade i omvandlingen.

Utbyggnaden sköts av:

  • Huddinge kommun, som ansvarar för utbyggnaden av alla vägar samt av belysning, tele och fiber.
  • Stockholm Vatten och Avfall, som ansvarar för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar.

Anslutningen och driften sköts av:  

Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan!

Etapper

Klicka på bilden för att för att se kartan i större format. Du kan också ladda ner kartan som pdf.

Karta 

Avgifter

Gatukostnad för utbyggnad av vägar

Byggnationen av gatorna i området bekostas genom en så kallad gatukostnadsersättning. Det innebär att kostnaderna för gatorna tas ut av de fastigheter som finns i anslutning till gatan, det så kallade fördelningsområdet. När gatorna är färdiga skickar kommunen en faktura till berörda fastigheter.

Gatukostnadsutredning

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Anslutningsavgift

Som fastighetsägare betalar du en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall. Kostnaden betalar du när vatten- och avloppsledningarna är slutbesiktade och du kan ansluta din fastighet till VA-nätet. Kontakta Stockholm Vatten och Avfall för mer information om anslutning: anslutning@svoa.se.

Uppdaterad 6 november 2019

Var informationen till din hjälp?