Granby – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste en del av den gällande detaljplanen i Granby upphävas.

Området för upphävandet är den skuggade (skrafferade) mörkare blå  ytan.

Vad händer nu?

  • Den 26 november 2019–3 januari 2020 är upphävandet av del av detaljplanen för fastigheten Granby på samråd. Det innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@huddinge.se
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet och ta fram ett förslag om att upphäva detaljplanen Granby.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Den gällande detaljplanen Granby stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. En del av Lissma Parks fastighet behöver användas. Det innebär att delar av den grusplan som i dag används till parkering och loppis försvinner. Delar av minigolfbanan som finns där i dag försvinner också. Genom att kommunen upphäver detaljplanen kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och väg 259 olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Om Tvärförbindelse Södertörn på huddinge.se

Tyck till

Du kan ta del av handlingarna under samrådet den 26 november 2019–3 januari 2020 på Huddinge servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Du kan lämna synpunkter på planförslaget senast den 20 december 2019 genom att mejla plan@huddinge.se eller via vanlig post till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Upphävande av del av detaljplan Granby Koloniträdgårdsområde”, diarienummer KS-2019/1428 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Tidsplan

Samråd 26 november 2019–3 januari 2020
Granskning Kvartal 1, 2020
Antagande Kvartal 2, 2020
Laga kraft Kvartal 2, 2020

Tidsplanen för detaljplanen kan förändras.

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2021 och byggtiden är cirka åtta år.

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 26 november 2019

Var informationen till din hjälp?