Huddinge centrum – program

Programmet presenterar ett förslag till framtida utveckling av Huddinge centrum. Förslaget ger Huddinge centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum. Ta del av en beskrivning av projektet, programhandlingar, kostnader och intäkter, utredningar och se en film över programområdet.

Vad händer nu?

  • Programmet för Huddinge centrum är godkänt. Programmet presenterar ett förslag till framtida utveckling av Huddinge centrum. Förslaget ger Huddinge centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum.
  • Programmet påbörjades med ett beslut om programsamråd i samhällsbyggnadsnämnden den 26 april 2012. Den 11 juni 2013 godkände kommunfullmäktige den programhandling som reviderats efter samrådet den 10 maj till den 6 juli 2012. I och med detta beslut är programmet färdigbehandlat och nya planuppdrag kan ges.

Vad gör vi?

Huddinge centrum har en inre kärna som uppskattas av boende och besökare. Boende, handel och service tillsammans med närheten till kollektivtrafik skapar en levande stadsdel. Till kärnans intensitet bidrar även dess täta, småskaliga struktur med gångstråk, torg och entréer där möten uppstår.

Programmet för Huddinge centrum föreslår att centrumkärnan expanderar, öppnas upp och bättre kopplas samman med omgivning, gröna samband och rekreationsytor. Det sociala rummet byggs ut. Ett förslag till ett nytt socialt rum är ett entrétorg vid pendeltågsstationen i Kommunalvägens nuvarande läge.

Programförslagets genomförande förväntas pågå under 2015 till 2040. Genomförandet bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan och behöver inte kompletteras med en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Programhandlingar

Reviderad programhandling

Programkarta

Redogörelse efter programsamråd

Kostnader och intäkter

Balanserad ekonomi är av stor vikt för programmets genomförbarhet. Kommunen arbetar kontinuerligt med att beräkna kostnader och intäkter. Läs mer om de ekonomiska konsekvenserna för utvecklingen av Huddinge centrum. 

Utredningar

Trafikutredning

Bilaga 1 - Transportpolitiska målen

Bilaga 2 - Illustrationsplan

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?