Klockarbacken – bostadsrätter och  verksamheter

Bostadsrätter byggs nära Huddinge centrum och pendeln på fastigheten Klockarbacken 7. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan, utbyggnad av allmänna anläggningar, projektering och utbyggnad av bostäder.

Karta som markerar Klockarbacken 7.

Vad händer nu? 

  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 oktober 2014 och har därmed börjat gälla.
  • Kommunen bygger ut allmänna gator fram till sommaren 2019.
  • Byggherren Einar Mattson bygger bostäder och lokaler.

Vad gör vi?

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för bostäder och verksamheter för centrumändamål (såsom butik, café, kontor). Föreslagen bebyggelse är en sammanhängande volym längs Sjödalsvägen från vilken två punkthus om 10 respektive 16 våningar utgår. Bebyggelsen ska ha en omsorgsfull gestaltning som ger ett tillskott till den urbana miljön. Planområdet omfattar även områden med allmän plats; en delsträcka av Sjödalsvägen samt en del av den angränsande skogsparken.

 Skiss över Klockarbacken.

Detaljplan

Antagandehandlingar för detaljplanen för Klockarbacken 7 vann laga kraft den 3 oktober 2014.

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Kommunen via entreprenör kommer att bygga om de delar av Sjödalsvägen och Förrådsvägen som angränsar till Klockarbacken 7. Därutöver ska en gångväg från Sjödalsvägen fram till skogsparken anläggas. Gatuarbetena påbörjades år 2016 och beräknas pågå till sommaren 2019.

Läs mer om gatornas utbyggnad

Utbyggnad av bostäder

Inom Klockarbacken 7 är Einar Mattsson byggherre. Bostadsbebyggelsen omfattar 139 lägenheter varav majoriteten var inflyttade i september 2017. 

Läs mer om projektet på Einar Mattssons webbplats 

Uppdaterad 23 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?