Kyrkogårdsvägen – kontorsverksamhet

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Ålen 3 för att göra nuvarande användning planenlig.

 

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Vi utreder och arbetar för att ta fram ett planförslag som kan gå ut på samråd under hösten/vintern 2017.

Vad gör ni?

Fastighetsägaren för Ålen 3 har fått ett positivt planbesked för att ändra användningen av fastigheten till kontor. Plansektionen på kommunstyrelsens förvaltning tar fram ett planförslag på uppdrag av Natur- och byggnadsnämnden. Idag finns ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, vilket kan göras permanent i och med att den nya planen antas.

Varför gör vi det?

Syftet med planändringen är att fastighetsägaren ska kunna utveckla sin verksamhet på fastigheten och att den önskade användningen ska bli enlig med detaljplanen.

När gör vi det?

Samråd Kvartal 4 2017
Granskning Kvartal 1 2018
Antagande Kvartal 1 2018
Laga kraft Kvartal 2 2018

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?