Tingshuset - bostäder, kontor, verksamhetslokaler och offentlig service

Inom kvarteret Tingshuset planerar vi för bostäder, verksamhetslokaler, kontor och en förskola.

Vad händer nu?

  • Vi tar fram ett förslag på ny detaljplan. Förslaget går sedan på samråd så att allmänheten kan lämna synpunkter. Till en början beräknas samråd kunna hållas kvartal 4 2019 eller kvartal 1 2020.
  • Den 3 april 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att ge kommunen i uppdrag att pröva en ny detaljplan för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 samt del av kommunens gatufastighet Fullersta Gård 1:170. Fastigheterna ligger i kommundelen Fullersta.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 samt del av kommunens gatufastighet Fullersta Gård 1:170. Detaljplanen ska pröva möjligheten att bygga bostäder och förskola på det som idag är parkering, samt bekräfta att det befintliga Tingshuset används som kontor. 

Tingshuset.jpg

Fastigheterna som berörs ligger i centrala Huddinge, omkring 300 meter från Huddinge station. Tingshuset 1 byggdes 1959 i samband med tingsrättsreformen och tillkomsten av Svartlösa tingsrätt, som senare blev Huddinge tingsrätt. På grund av byggnadens historiska betydelse är kopplingen mellan den bebyggelse som finns idag och den nya bebyggelsen viktig att ta hänsyn till.

Fastigheterna ligger mellan spårområdet och riksväg 226 och därför kommer vi att utreda risker, buller och luftkvalitet särskilt noggrant . Dagvattenhantering och grundläggningsförhållandena kommer också vara viktiga frågor att utreda.

Tidningsurklipp från 1974 om Tingshusets evakuering.
Tidningsurklipp från 1974 om Tingshusets evakuering.

Kuriosa är att det befintliga Tingshuset 1974 sjönk så pass mycket att byggnaden var tvungen att evakueras. Förutsättningarna för grundläggning, det vill säga hur väl marken fungerar att bygga på, kommer därför vara viktiga att säkerställa.

Varför gör vi det?

Det planerade projektet innebär att fler bostäder byggs, i ett läge nära kollektivtrafiken och på en plats som idag används för markparkering. På så sätt förväntas projektet leda till ett mer effektivt markutnyttjande, i linje med kommunens övergripande mål.

Projektet ligger inom influensområdet för Spårväg syd och innebär därför ett viktigt tillskott av bostäder. Projektet förväntas också leda till positiva effekter på Kyrkdammarna och parkområdet runt om genom tydligare entréer, färre baksidor och fler människor som rör sig i området. Det ligger också i linje med översiktsplanens mål om att knyta samman områden och göra grönytor mer tillgängliga.  

Tidsplan

Planuppdrag

3 april 2019
Samråd Kvartal 4, 2019
Granskning Kvartal 3, 2020
Antagande Kvartal 1, 2021

Handlingar

Uppdaterad 24 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?