Tingshuset - bostäder, kontor, verksamhetslokaler och offentlig service

Vi tar fram en detaljplan för kvarteret Tingshuset. Där planerar vi för bostäder, verksamhetslokaler, kontor och en förskola.

Vad händer nu?

  • Vi tar fram ett förslag på ny detaljplan. Du kan tycka till om förslagen under samrådet, det beräknas kunna hållas kvartal 3 2020. 
  • Den 3 april 2019 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Det innebär att en detaljplan  för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 samt del av kommunens gatufastighet Fullersta Gård 1:170 ska tas fram. 

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 samt del av kommunens gatufastighet Fullersta Gård 1:170. Detaljplanen ska pröva möjligheten att bygga omkring 450 bostäder och en förskola på det som idag är parkering, samt bekräfta att det befintliga Tingshuset används som kontor. 

Tingshuset.jpg

Fastigheterna som berörs ligger i centrala Huddinge, omkring 300 meter från Huddinge station. Tingshuset 1 byggdes 1959 i samband med tingsrättsreformen och tillkomsten av Svartlösa tingsrätt, som senare blev Huddinge tingsrätt. På grund av byggnadens historiska betydelse är kopplingen mellan den bebyggelse som finns idag och den nya bebyggelsen viktig att ta hänsyn till.

Fastigheterna ligger mellan spårområdet och riksväg 226 och därför kommer vi att utreda risker, buller och luftkvalitet särskilt noggrant . Dagvattenhantering och grundläggningsförhållandena kommer också vara viktiga frågor att utreda.

Tidningsurklipp från 1974 om Tingshusets evakuering.
Tidningsurklipp från 1974 om Tingshusets evakuering.

Kuriosa är att det befintliga Tingshuset 1974 sjönk så pass mycket att byggnaden var tvungen att evakueras. Förutsättningarna för grundläggning, det vill säga hur väl marken fungerar att bygga på, kommer därför vara viktiga att säkerställa.

Varför gör vi det?

Detaljplanen innebär att fler bostäder byggs, i ett läge nära kollektivtrafiken och på en plats som idag används för markparkering. På så sätt kan marken användas mer effektivt, något som går i linje med kommunens övergripande mål.

Planområdet ingår i Spårväg syds influensområde där kommunen förbundit sig att planera för 18 500 bostäder fram till 2030. I samband med att en detaljplan tas fram ser vi också över Kyrkdammarna som förväntas få tydligare entréer, färre baksidor och fler människor som rör sig i området. Det ligger också i linje med översiktsplanens mål om att knyta samman områden och göra grönytor mer tillgängliga.  

Tidsplan

Planuppdrag

3 april 2019
Samråd Kvartal 3, 2020
Granskning Kvartal 1, 2021
Antagande Kvartal 3, 2021

Handlingar

Uppdaterad 19 februari 2020

Var informationen till din hjälp?