Tingshuset - bostäder, service och förskola

Vi tar fram en detaljplan för kvarteret Tingshuset. Där planerar vi för bostäder, service och en förskola.

Hämtar kartdata...

Vad händer nu?

  • Detaljplanen var på samråd den 4 februari–5 mars 2021. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen skickas ut på granskning.
  • Den 3 april 2019 tog kommunstyrelsen beslut om planuppdrag. Det innebär att en detaljplan  för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 samt del av kommunens gatufastighet Fullersta Gård 1:170 ska tas fram. 

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheterna Tingshuset 1 och 2 samt del av fastigheten Fullersta Gård 1:170. Detaljplanen ska pröva möjligheten att bygga omkring 440 bostäder och en förskola på det som idag framför allt är parkering för det befintliga Tingshuset, stärka det omgivande parkområdet samt planlägga det befintliga Tingshuset för att stämma överens med den nuvarande användningen.

Rendering som visar hur nya kvarteret kan komma att se ut.
Vy mot kvarteret från Huddinge stationsväg. Befintliga Tingshuset till höger i bild. Bild: Arkitema

Rendering som visar vy mot nya kvarteret från Kyrkdammen och Huddingevägen.
Vy mot kvarteret från Kyrkdammen och Huddingevägen. Bild: Arkitema

Planområdet som berörs ligger i centrala Huddinge, omkring 300 meter från Huddinge station. Det befintliga Tingshuset byggdes 1959 i samband med tingsrättsreformen och tillkomsten av Svartlösa tingsrätt, som senare blev Huddinge tingsrätt. På grund av byggnadens historiska betydelse har kopplingen mellan den bebyggelse som finns idag och den nya bebyggelsen varit viktig att ta hänsyn till.

Det föreslagna kvarteret ligger mellan spårområdet och riksväg 226 (Huddingevägen) och därför har risker, buller och luftkvalitet utretts särskilt noggrant. Dagvatten, skyfallshantering och grundläggningsförhållandena har också varit centrala frågor i planarbetet. I området finns det även groddjur och fladdermöss. Att påverka den omgivande naturen så lite som möjligt har varit en viktig utgångspunkt i planarbetet.

Illustrationsplan över tillkommande kvarter runt Tingshuset.
Illustrationsplan över tillkommande kvarter runt Tingshuset.

Varför gör vi det?

Detaljplanen innebär att fler bostäder byggs, i ett läge nära kollektivtrafiken och på en plats som idag framför allt används för markparkering. På så sätt kan marken användas mer effektivt, något som går i linje med kommunens övergripande mål.

Planområdet ingår i Spårväg syds influensområde där kommunen förbundit sig att planera för 18 500 bostäder fram till 2030. I samband med att en detaljplan tas fram ser vi också över området runt Kyrkdammen som förväntas få tydligare entréer, färre baksidor och att fler människor som rör sig i området, vilket förväntas öka tryggheten i området. Åtgärderna ligger också i linje med översiktsplanens mål om att knyta samman områden och göra grönytor mer tillgängliga.

Frågor och svar

Här är vanliga frågor om detaljplanearbetet i anslutning till det befintliga Tingshuset på fastigheterna Tingshuset 1 och 2 samt del av Fullersta Gård 1:170. Om du inte får svar på din fråga nedan kan du mejla kontaktpersonerna längst ner på sidan. Vi publicerar frågor som kan intressera fler fortlöpande.

 

Tidsplan

Planuppdrag

3 april 2019
Samråd 4 februari–5 mars 2021
Granskning Kvartal 3, 2021
Antagande Kvartal 1, 2022

Uppdaterad 10 mars 2021

Var informationen till din hjälp?