Sjödalsvägen – bostäder och verksamheter

Kvarteret Brandstegens bebyggelse får kvartersstruktur och varierar mellan fem och åtta våningar. Det finns plats för en förskola inom planområdets östra del och lokaler för verksamheter.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2015 och har därmed börjat gälla. 
  • Kommunen kommer bygga ut allmänna gator. Gatuarbetena påbörjades våren 2016 och beräknas pågå till hösten 2020. Läs mer om gatornas utbyggnad
  • Byggherrarna har pågående byggnation i hela kvarteret.

Läs mer om projektet på Veidekkes hemsida

Läs mer om projektet på HSB:s hemsida

Läs mer om projektet på Ikanos hemsida

Vad gör vi?

Detaljplanen skapar förutsättningar för bostäder och verksamheter för centrumändamål. Föreslagen bebyggelse har kvartersstruktur och varierar mellan fem och åtta våningar. Förskola ska finnas inom planområdets östra del och lokaler för verksamheter kommer att finnas i enlighet med plankartan. Bebyggelsens gestaltning ska vara ett tillskott till den urbana miljön, särskilt gestaltningsprogram finns. Kvarterets omkringliggande gator byggs om och nya gator kommer att byggas genom kvarteret.

Detaljplan

Antagandehandlingar för detaljplanen för kvarteret Brandstegen vann laga kraft den 23 maj 2015. 

Planhandlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Illustration

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Via entreprenör kommer kommunen att bygga om de delar av Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen som angränsar till kvarteret Brandstegen, Repstegen och Takstegen. Därutöver byggs nya lokalgator inom kvarteret – Finslipargränd och Lackerargränd. Gatuarbeten påbörjades våren 2016 och beräknas pågå till hösten 2020.

Läs mer om gatornas utbyggnad

Utbyggnad av bostäder

Bostadsbebyggelsen beräknas totalt omfatta cirka 600–650 lägenheter som byggs i etapper. Rivningsarbeten startade hösten 2015, byggande av bostäder pågår. Under sommaren 2017 skedde första inflyttning i fastigheten Repstegen 1 (Ikano).

Utbyggnad allmän service

I hörnet Sjödalsvägen-Centralvägen byggs en förskola med tre avdelningar.

Uppdaterad 16 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?