Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen – utbyggnad av gata och va

Vi bygger ut gator, vatten- och avlopp omkring kvarteren Klockarebacken 7 och Brandstegen.

Karta över området.

Vad gör vi?

I samband med att det byggs bostäder i kvarteret Klockarbacken 7 och kvarteret Brandstegen rustar Huddinge kommun också upp gatorna omkring (Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen). Vi bygger också två nya lokalgator i kvarteret Brandstegen, dessa kommer att heta Finslipargränd och Lackerargränd.

I projektet ingår bland annat att bygga:

 • En cirkulationplats i korsningen Centralvägen/Sjödalsvägen.

 • Ett torg (Karin Boyes plats) i korsningen Förrådsvägen/Sjödalsvägen.

 • En öppen dagvattenlösning längs med Sjödalsvägen.

Illustration av Sjödalsvägen

Vad händer just nu?

 • Arbete med vatten och avlopp samt dagvattenkulvert i korsningen Sjödalsvägen och Förrådsvägen.  

 • Arbete med vatten och avlopp på Förrådsvägen mellan Sjödalsvägen och Edsvägen.

 • Arbete med vatten och avlopp på Centralvägen, söder om Sjödalsvägen.

 • Arbete med vatten och avlopp på Sjödalsvägen (vid cykelaffären).

Ny entreprenör

Huddinge kommun upphandlar en ny entreprenör för gatuarbetena. I avvaktan på att kommunen återupptar sina arbeten med en ny entreprenör kommer tillfälliga vägar av asfalt att anordnas, där det är möjligt med hänsyn till Stockholm Vatten och Avfalls arbeten, för att säkerställa tillgängligheten i området. Entreprenören fortsätter dock att bygga vatten- och avloppsledningarna åt Stockholm Vatten och Avfall. De har ett separat kontrakt och kommer att slutföra arbetena med ledningar.

Tidplan

Kommunen upphandlar ny entreprenör Mars-maj 2019
Vatten- och avlopp färdigställt Hösten 2019
Gator färdigställda Hösten 2020

 

Trafik under arbetet

Under hela byggtiden kommer det att råda begränsad framkomlighet inom området.

Till och med 2019 är följande gator avstängda:

 • Sjödalsvägen mellan Centralvägen och Förrådsvägen för genomfartstrafik.

 • Centralvägen mellan Dalhemsvägen och Sjödalsvägen.

 • Apelvägen är återigen öppen mot Centralvägen, men därmed stängd igen mot Lännavägen.

 • Delar av Förrådsvägen mellan Centralvägen och Sjödalsvägen kommer att vara avstängd för trafik från och till under 2019.

Parkering och busstrafik

Var vänlig och respektera det parkeringsförbud som råder i området. För att öka framkomligheten för busstrafiken kommer parkeringsförbudet att utökas på Centralvägen mot Hörningsnäsvägen.  

Kartan visar vilka hållplatser som busstrafiken stannar vid.

Busstrafik.PNG

På grund av busslinjens nya sträckning är det parkeringsförbud på del av Dalhemsvägen från och med midsommar 2018. Den blå markeringen på kartbilden nedan visar var det nya parkeringsförbudet på grund av busslinjen gäller.

Gångvägar

Kartan visar vilka gångvägar som är öppna i området.

Gångtrafik.PNG

 

Läs mer om genomförandet

Kvarteret Klockarbacken 7

Kvarteret Brandstegen

Uppdaterad 4 mars 2019

Var informationen till din hjälp?