Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen – utbyggnad av gata och va

Karta över området.

Vad händer just nu?

 • Arbete med vatten och avlopp samt dagvattenkulvert utmed Sjödalsvägen mellan Finslipargränd och Förrådsvägen.
 • Arbete med vatten och avlopp på Förrådsvägen mellan Sjödalsvägen och Finslipargränd.
 • Arbete med vatten och avlopp på Centralvägen, söder om Sjödalsvägen.
 • Tillfällig asfaltering och anpassningar för oskyddade trafikanter i avvaktan på ny entreprenör för gatuarbetena. Förrådsvägen och Sjödalsvägen (där inte VA-arbeten pågår) kommer till exempel att asfalteras inom den närmsta månaden.

Ny entreprenör

Huddinge kommun upphandlar en ny entreprenör för gatuarbetena. I avvaktan på att kommunen återupptar sina arbeten med en ny entreprenör kommer tillfälliga vägar av asfalt att anordnas, där det är möjligt med hänsyn till Stockholm Vatten och Avfalls arbeten, för att säkerställa tillgängligheten i området.
Entreprenören fortsätter dock att bygga vatten- och avloppsledningarna åt Stockholm Vatten och Avfall. De har ett separat kontrakt och kommer att slutföra arbetena med ledningar.

Tidplan

 • Juni 2018 - våren 2019: vatten- och avloppsarbetena färdigställs
 • Augusti-December 2018: kommunen handlar upp en ny entreprenör
 • Hösten 2020: gatorna färdigställs

Vad gör vi?

I samband med att kvarteret Klockarbacken 7 och kvarteret Brandstegen bebyggs med bostäder, kommer Huddinge kommun rusta upp omkringliggande gatunät (Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen). Vi bygger också två nya lokalgator i kvarteret Brandstegen, dessa kommer att heta Finslipargränd och Lackerargränd.

I projekt ingår bland annat att bygga:

 • en cirkulationplats i korsningen Centralvägen/Sjödalsvägen
 • ett torg (Karin Boyes plats) i korsningen Förrådsvägen/Sjödalsvägen
 • samt en öppen dagvattenlösning längs med Sjödalsvägen.

Illustration av Sjödalsvägen

Trafik under arbetet

Under hela byggtiden kommer det att råda begränsad framkomlighet inom området.

Till och med 2019 är följande gator avstängda:

 • Sjödalsvägen mellan Förrådsvägen och Centralvägen för genomfartstrafik.
 • Centralvägen mellan Dalhemsvägen och Sjödalsvägen.
 • Förrådsvägen i korsningen med Sjödalsvägen.

Apelvägen öppnas tillfälligt upp för biltrafik mot Lännavägen. Gående hänvisas till de provisoriska gångvägar som anlagts inom området. För övrig trafik gäller skyltade omledningsvägar.

Delar av Förrådsvägen mellan Centralvägen och Sjödalsvägen kommer att vara avstängd för trafik till och från under 2018.

Busstrafik och nytt p-förbud

Från och med sommaren 2018 trafikerar bussen (linje 744) Centralvägen genom området. Tyvärr har dock kommunen och Keolis (som kör bussarna) och SL pratat förbi varandra vad gäller vilka hållplatser som ska trafikeras. Detta gäller till exempel hållplatsen vid Ängsnässkolan. Kommunen har en dialog med dem om lite olika alternativ som innebär att det förhoppningsvis blir minst en hållplats på Centralvägen mellan Lännavägen och Förrådsvägen redan i höst.

På grund av busslinjens nya sträckning är det parkeringsförbud på del av Dalhemsvägen från och med midsommar 2018. Den blå markeringen på kartbilden nedan visar var det nya parkeringsförbudet på grund av busslinjen gäller.

Gångvägar

Kartan nedan visar vilka gångvägar som är öppna i området.

Läs mer om genomförandet

Kvarteret Klockarbacken 7

Kvarteret Brandstegen

Uppdaterad 14 september 2018

Var informationen till din hjälp?