Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen – utbyggnad av gata och va

Karta över området.

Vad händer just nu?

Huddinge kommun och entreprenören för gatuarbetena har valt att avbryta samarbetet i projektet. Detta innebär att kontraktet mellan Huddinge kommun och entreprenören upphör att gälla under sommaren 2018. Entreprenören kommer dock att fortsätta att bygga vatten- och avloppsledningarna åt Stockholm Vatten och Avfall. Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall har separata kontrakt för sina arbeten och Stockholm Vatten och Avfall har valt att låta entreprenören slutföra deras arbeten.

De arbeten som kommunen avser att avbeställa är arbetena med att färdigställa gatorna (asfaltsbeläggning, kantstenar, trädplantering med mera). I de avbeställda arbetena ingår också vissa kvarstående arbeten med markförstärkning. I avvaktan på att kommunen återupptar sina arbeten med en ny entreprenör kommer tillfälliga vägar av asfalt att anordnas, där det är möjligt med hänsyn till Stockholm Vatten och Avfalls arbeten, för att säkerställa tillgängligheten i området.

Tidplan

  • Juni - November 2018: vatten- och avloppsarbetena färdigställs
  • Augusti-December 2018: kommunen handlar upp en ny entreprenör
  • Våren 2019 – Hösten 2020: gatorna färdigställs

Vad gör vi?

I samband med att kvarteret Klockarbacken 7 och kvarteret Brandstegen bebyggs med bostäder, kommer Huddinge kommun rusta upp omkringliggande gatunät (Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen). Vi bygger också två nya lokalgator i kvarteret Brandstegen, dessa kommer att heta Finslipargränd och Lackerargränd.

I projekt ingår bland annat att bygga:

  • en cirkulationplats i korsningen Centralvägen/Sjödalsvägen
  • ett torg (Karin Boyes plats) i korsningen Förrådsvägen/Sjödalsvägen
  • samt en öppen dagvattenlösning längs med Sjödalsvägen.

Illustration av Sjödalsvägen

Trafik under arbetet

Under hela byggtiden kommer det att råda begränsad framkomlighet inom området.

Till och med 2018 är Sjödalsvägen mellan Förrådsvägen och förbi korsningen Centralvägen avstängd för trafik. Även Centralvägen sträckan mellan Förrådsvägen och korsningen Sjödalsvägen är avstängd till och med 2018. Apelvägen öppnas tillfälligt upp för biltrafik mot Lännavägen. Gående hänvisas till de provisoriska gångvägar som anlagts inom området. För övrig trafik gäller skyltade omledningsvägar.

Delar av Förrådsvägen mellan Centralvägen och Sjödalsvägen kommer att vara avstängd för trafik till och från under 2018.

Busstrafik och nytt p-förbud

Från och med midsommar 2018 bussen trafikerar bussen återigen hållplatsen vid Ängsnässkolan. Den nygamla hållplatsen på Centralvägen mellan Sjödalsvägen och Apelvägen kommer att börja trafikeras under 2019. Kartan nedan visar hållplatser för de olika tidpunkterna. 

På grund av busslinjens nya sträckning är det parkeringsförbud på del av Dalhemsvägen från och med midsommar 2018. Den blå markeringen på kartbilden nedan visar var det nya parkeringsförbudet på grund av busslinjen gäller.

Gångvägar

Kartan nedan visar vilka gångvägar som är öppna i området.

Läs mer om genomförandet

Kvarteret Klockarbacken 7

Kvarteret Brandstegen

Uppdaterad 21 juni 2018

Var informationen till din hjälp?