Södertörnkyrkan – ny detaljplan

För fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera, där bland annat Södertörnkyrkan idag har sin verksamhet, tar vi fram en ny detaljplan samt gör en ändring av befintlig detaljplan.

Den blå markeringen i kartan visar planens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Granskning pågick mellan 25 juni och 13 juli. Nu jobbar vi med att gå igenom inkomna synpunkter.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan samt ändrar en befintlig detaljplan för fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera.

Den förändrade detaljplanen är en mindre justering. Det finns balkonger/uteplatser på fastigheten som ligger på allmän plats, förslaget är att den marken istället planläggs som kvartersmark. De befintliga balkongerna/uteplatserna kommer också kunna glasas in.

Den nya detaljplanen innebär att befintlig gång- och cykelbana byggs om eftersom den behöver flyttas. Planen ger också möjlighet att skapa en lastzon samt att parkeringsplats överförs till kvartersmark.

När gör vi det?

Plansamråd 

9 juni-4 juli 2017
Granskning 

25 juni - 13 juli 2018
Antagande 

Kvartal 3 2018
Laga kraft  Kvartal 4 2018

Uppdaterad 16 juli 2018

Var informationen till din hjälp?