Södertörnkyrkan – ny detaljplan

För fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera, där bland annat Södertörnkyrkan idag har sin verksamhet, har vi tagit fram en ny och ändrat en befintlig detaljplan. Under våren 2020 flyttar vi och bygger om den befintliga gång- och cykelbanan

Vad händer nu?

Planen har vunnit laga kraft. Under våren 2020 flyttar vi och bygger om den befintliga gång- och cykelbanan. 

Vad gör vi?

Vi har tagit fram en ny detaljplan och ändrat en befintlig detaljplan för fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera.

Den förändrade detaljplanen är en mindre justering. Det finns balkonger/uteplatser på fastigheten som ligger på allmän plats, förslaget är att den marken istället planläggs som kvartersmark. De befintliga balkongerna/uteplatserna kommer också kunna glasas in.

Den nya detaljplanen innebär att befintlig gång- och cykelbana byggs om eftersom den behöver flyttas. Planen ger också möjlighet att skapa en lastzon samt att parkeringsplats överförs till kvartersmark.

Tidsplan

Plansamråd 

9 juni–4 juli 2017
Granskning 

25 juni–13 juli 2018
Antagande 

Kvartal 3, 2018
Laga kraft  Kvartal 4, 2018
Utbyggnad av allmänna anläggningar Kvartal 2, 2020

Handlingar

Uppdaterad 14 februari 2020

Var informationen till din hjälp?