Solgård – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste vi ta fram en ny detaljplan för området kring Solgård.

Området för detaljplanen är den skuggade (skrafferade) mörkare blå ytan.

Vad händer nu?

  • Vi planerar att förslaget på den nya detaljplanen skickas på samråd i slutet av 2020. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Vi arbetar med att ta fram ett förslag på ny detaljplan.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet för Tvärförbindelse Södertörn.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Gällande detaljplaner i området kring Solgård stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat återvinningsstation, natur, bostäder och industri. Detaljplanen för närliggande bostäder i Solgård behöver även den ändras på grund av att bullernivåerna blir mycket höga. Dialog förs med de boende som berörs av detta. Genom att kommunen ändrar gällande detaljplaner kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och Lännavägen olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Om Tvärförbindelse Södertörn på huddinge.se

Tyck till

Du kan ställa frågor och skicka in synpunkter till kommunen under samrådet. Det kan du göra genom att mejla plan@huddinge.se eller kontakta ansvarig planarkitekt (se kontaktuppgifter nedan).

Tidsplan

Samråd Kvartal 4 2020
Granskning Kvartal 2, 2021
Antagande Kvartal 4, 2021
Laga kraft Kvartal 4, 2021

Tidsplanen för detaljplanen kan förändras.

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2023 och byggtiden är cirka tio år.

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Handlingar

Uppdaterad 21 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?