Utvecklingsplan för Sjödalen och Fullersta

Hur ska centrala Huddinge utvecklas fram till 2050? Nu tar vi fram en utvecklingsplan som ska visa hur vi vill utveckla centrala Huddinge de kommande 30 åren.

Vad händer nu?

Just nu jobbar vi fram en målbild för området och går igenom bland annat trafik- och bebyggelseförslag. Vi tar fram en handelsutredning och en naturvärdesinventering samtidigt som vi har en dialog med fastighetsägare och andra aktörer som är inblandade i samhällsbyggnadsprocessen. Utifrån underlaget gör vi en plan för hur marken ska användas.

Vad är en utvecklingsplan?

Utvecklingsplanen ska visa hur centrala Huddinge, med kommundelarna Sjödalen och Fullersta, ska utvecklas fram till 2050. Planen ska ge svar om utvecklingen på en övergripande nivå och beskriva vilka kvalitéer och funktioner vi ser behov av i staden. Det kan handla om vilka mötesplatser som behövs, var de ska placeras och vad de ska innehålla. I vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas tas också upp i planen.

För att göra en utvecklingsplan, som ska kunna bli verklighet, behöver vi förankra arbetet bland dem som berörs av utvecklingen. Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv, byggare är några av dem.

Varför behöver vi en utvecklingsplan?

Vi ser att centrala Huddinge kan växa med minst 5 000 nya bostäder, offentlig och kommersiell service, samt nya arbetsplatser. Framför allt kommer Huddinge centrum och området kring Kvarnbergsplan att förtätas genom att vi låter bygga mer här. En viktig del i utvecklingen är att Storängens industriområde omvandlas till en trivsam stadsmiljö med bostäder, kontor och shopping. Utmaningen är att göra centrala Huddinge till en tät, attraktiv och hållbar stadskärna och samtidigt koppla samman stadsmiljön med områdena runtomkring.

Stockholmsregionen förväntas växa med mellan 30 000 och 40 000 invånare per år de kommande tio åren. Det gör att vi behöver använda den mark som finns tillgänglig för att bygga bostäder och infrastruktur på ett mer effektivt sätt. Samtidigt ställer det stora krav på att skapa attraktiva miljöer för både boende, näringsliv och besökare.

Centrala Huddinge är idag kommunens administrativa centrum. Här bor cirka 15 000 invånare och här finns cirka 4 000 arbetsplatser. Ett stort lokalt centrum med både kommersiell och offentlig service ligger här.

Tidsplan

Visionsarbete, utredningar och arbete med ett förslag på utvecklingsplan 2018-2019
Dialog och förankring 2019–2020
Samråd Kvartal 3–4, 2020
Antagande  Kvartal 1, 2021

Vill du veta mer? 

Uppdaterad 19 mars 2020

Var informationen till din hjälp?