Vista skogshöjd – bostäder, förskola och service

Vista skogshöjd är den sista delen av utbyggnaden av området Vistaberg och vi planerar för omkring 620 bostäder och en förskola.

Kartbild som visar detaljplanens område.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till vår webbkarta.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen för Vista skogshöjd var ute på samråd under perioden 23 november och 17 januari. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
  • Nu arbetar vi med att gå igenom och sammanställa inkomna synpunkter inför granskning.

Vad gör vi?

Vista skogshöjd är den sista delen av utbyggnaden av området Vistaberg. Förslaget innehåller cirka 620 bostäder och en större förskola med plats för cirka 140 barn. Bostäderna byggs i en variation av småhus och flerbostadshus med olika upplåtelseformer. Vi planerar för flerbostadshus i den södra delen av planområdet och småhus i de norra delarna mot Källbrinksskogen.

I planuppdraget bedömde vi att det var möjligt att uppföra minst 300-400 bostäder inom Vista skogshöjd. Fastighetsägarna inom planområdet visade även intresse för en högre exploatering. Detta skulle enligt planuppdraget prövas under planarbetet. Vi föreslår nu cirka 620 bostäder.

Illustration som visar en innergård med fem flerbostadshus och människor som rör sig i området.
Perspektiv inifrån Wallenstams föreslagna bebyggelse. Illustration från Topia & Erik Giudice Architects. 

Natur och mötesplatser

Vista skogshöjd används idag som ett rekreationsområde för boende i Vistaberg. Därför föreslår vi att naturstråk bevaras genom området på ett sätt som knyter an till Källbrinksskogen. Det finns även behov av att skapa mötesplatser i Vista skogshöjd. Vi planerar för en park i nordöstra delen av området som knyter an till motionsspåret i Källbrinkskogen, samt ett nytt torg vid korsningen Talldalsvägen och Vistavägen. Husen kring torget kommer ha service i bottenvåningarna.

Förslaget innebär också utbyggnad av ny huvudgata och lokalgator. Huvudgatan ansluter till Talldalsvägen i väst och Bikungens väg i öst. För att dagvatten ska kunna tas om hand planerar vi för öppna dagvattendammar, vilket även bidrar till områdets upplevelsevärde.

Tidplan

Programsamråd  24 maj-26 juni 2014
Samråd 23 november 2017 – 17 januari 2018
Granskning Kvartal 1 2019
Antagande Kvartal 1 2019
Byggnation 2019-2023
Inflyttning 2021-2024

Uppdaterad 19 september 2018

Var informationen till din hjälp?