Vista skogshöjd – bostäder, förskola och service

Vista skogshöjd är den sista delen av utbyggnaden av området Vistaberg och vi planerar för omkring 620 bostäder och en förskola.

Vad händer nu?

  • Nu arbetar vi med att gå igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Vi sammanställer dem och tar fram ett förslag som sedan ska gå ut på granskning. 

  • Samrådet för detaljplanen för Vista skogshöjd ägde rum 23 november 2017–17 januari 2018. Då fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vad gör vi?

Vista skogshöjd är den sista delen av utbyggnaden av området Vistaberg. Förslaget innehåller cirka 620 bostäder och en större förskola med plats för cirka 140 barn. Bostäderna byggs i en variation av småhus och flerbostadshus med olika upplåtelseformer. Vi planerar för flerbostadshus i den södra delen av planområdet och småhus i de norra delarna mot Källbrinksskogen.

I planuppdraget bedömde vi att det var möjligt att uppföra minst 300–400 bostäder inom Vista skogshöjd. Fastighetsägarna inom planområdet visade även intresse för en högre exploatering. Detta skulle enligt planuppdraget prövas under planarbetet. Vi föreslår nu cirka 620 bostäder.

Illustration som visar en innergård med fem flerbostadshus och människor som rör sig i området.
Perspektiv inifrån Wallenstams föreslagna bebyggelse. Illustration från Topia & Erik Giudice Architects. 

Natur och mötesplatser

Vista skogshöjd används i dag som ett rekreationsområde för boende i Vistaberg. Därför föreslår vi att naturstråk bevaras genom området på ett sätt som knyter an till Källbrinksskogen. Det finns även behov av att skapa mötesplatser i Vista skogshöjd. Vi planerar för en park i nordöstra delen av området som knyter an till motionsspåret i Källbrinkskogen, samt ett nytt torg vid korsningen Talldalsvägen och Vistavägen. Husen kring torget kommer ha service i bottenvåningarna.

Förslaget innebär också utbyggnad av ny huvudgata och lokalgator. Huvudgatan ansluter till Talldalsvägen i väst och Bikungens väg i öst. För att dagvatten ska kunna tas om hand planerar vi för öppna dagvattendammar, vilket även bidrar till områdets upplevelsevärde.

Tidsplan

Programsamråd  24 maj–26 juni 2014
Samråd 23 november 2017–17 januari 2018
Granskning Kvartal 1 2020
Antagande Kvartal 2 2020
Byggnation 2020–2024
Inflyttning 2022–2025

Uppdaterad 13 maj 2019

Var informationen till din hjälp?