Länna industriområde – kontor och handel

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Svarven 11 för att göra nuvarande användning planenlig.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Vi utreder och arbetar för att ta fram ett planförslag som kan gå ut på samråd under hösten 2018.

Vad gör vi?

Fastighetsägaren för Svarven 11 har fått ett positivt planbesked för att ändra användningen av sin fastighet från industri till handel och kontor med inslag av montage och handel. Plansektionen på kommunstyrelsens förvaltning tar fram ett planförslag på uppdrag av Natur- och byggnadsnämnden. Idag finns ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, vilket kan göras permanent i och med att den nya planen antas.

Varför gör vi det?

Syftet med planändringen är att fastighetsägaren ska kunna utveckla sin verksamhet på fastigheten och att den önskade användningen ska bli enlig med detaljplanen.

När gör vi det?

Samråd Kvartal 3 2018
Granskning Kvartal 4 2018
Antagande Kvartal 4 2018
Laga kraft Kvartal 4 2018

Uppdaterad 4 maj 2018

Var informationen till din hjälp?