Länna industriområde – kontor och handel

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Svarven 11 för att göra nuvarande användning planenlig.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Detaljplanen är på samråd den  25 september till och med 14 oktober 2018. Det innebär att du kan tycka till om planen. Läs mer om hur du går tillväga under rubriken "Tyck till".

Vad gör vi?

Fastighetsägaren för Svarven 11 har fått ett positivt planbesked för att ändra användningen av sin fastighet från industri till handel och kontor med inslag av montage och handel. Plansektionen på kommunstyrelsens förvaltning tar fram ett planförslag på uppdrag av Natur- och byggnadsnämnden. Idag finns ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, vilket kan göras permanent i och med att den nya planen antas.

Varför gör vi det?

Syftet med planändringen är att fastighetsägaren ska kunna utveckla sin verksamhet på fastigheten och att den önskade användningen ska bli enlig med detaljplanen.

Tyck till

Fram till och med den 14 oktober 2018 är detaljplanen  på samråd för att du ska kunna lämna dina synpunkter. Du behöver lämna dina synpunkter på detaljplanen skriftligen senast den 14 oktober 2018 via mejl till plan@huddinge.se eller via brev till

Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange Svarven 11 i ämnesraden för ditt mejl eller på ditt brev samt din fastighetsbeteckning om det är aktuellt.

Tidplan

Samråd 25 september - 14 oktober 2018
Granskning Kvartal 4 2018
Antagande Kvartal 4 2018
Laga kraft Kvartal 4 2018

Handlingar

Uppdaterad 24 september 2018

Var informationen till din hjälp?