Länna industriområde – kontor och handel

En ny detaljplan tas fram för fastigheten Svarven 11 för att göra nuvarande användning planenlig.

Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Detaljplanen är på granskning den 9 januari 2019 till den 25 januari 2019. Det innebär att du har möjlighet att tycka till om planförslaget. Om du vill lämna synpunkter behöver vi dem skriftligen senast den 25 januari 2019 till plan@huddinge.se.

Vad gör vi?

Fastighetsägaren för Svarven 11 har fått ett positivt planbesked för att ändra användningen av sin fastighet från industri till handel och kontor med inslag av montage och handel. Plansektionen på kommunstyrelsens förvaltning tar fram ett planförslag på uppdrag av Natur- och byggnadsnämnden. Idag finns ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, vilket kan göras permanent i och med att den nya planen antas.

Varför gör vi det?

Syftet med planändringen är att fastighetsägaren ska kunna utveckla sin verksamhet på fastigheten och att den önskade användningen ska bli enlig med detaljplanen.

Tidplan

Samråd 25 september - 14 oktober 2018
Granskning 9 januari - 25 januari 2019
Antagande Kvartal 2 2019
Laga kraft Kvartal 2 2019

Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?