Nynäsvägen – Entré Skogås

Kommunen vill skapa en mer inbjudande entré till Skogås samt gå med på etablering av verksamheter inom området. Ta del av en beskrivning av projektet, genomfört samråd, planhandlingar och geoteknisk undersökning.

Detaljplan för Entré Skogås, ny entré och nybyggnation av verksamhetområde i Skogås.

Vad händer nu?

Planarbetet för Entré Skogås inväntar för närvarande utredningsmaterial för kommande kostnadsbedömning av anläggande av allmän platsmark, samt vägval för hur de befintliga kraftledningarna ska hanteras inom planområdet. Avsikten är att detta bör vara klart under 2018, därefter följer granskningsskede. Ett antagande av detaljplanen bedöms till 2019.

Utredningar är under framtagande: kompletterande geotekniskundersökning med geohydrologi, och dagvattenutredning. En kulturmiljöinventering för Beatebergsskolan har tagits fram.

Vi arbetar med uppdatering av planhandlingar inför granskning.

Illustrationen visar yta för kultur, sport, hantverk, handel, odling och park.

Vad gör vi?

Planområdet är beläget kring infarten från Väg 73 (Nynäsvägen) och cirka 1 km väster om Skogås pendeltågstation och centrum. Detaljplanen syftar till att skapa en mer inbjudande entré till Skogås samt medge etablering av verksamheter inom området.

Den föreslagna detaljplanen innebär att det kan tillkomma handel (parti-och sällanköpshandel, ej livsmedel) kontor och service. På ytan närmast centrala Skogås medges handel med livsmedel. Beatebergsskolan och ett kvarter söder om denna planläggs för centrum/kontor, en generös reglering som medger en rad olika verksamheter. Beatebergsskolans äldre byggnad skyddas mot exteriör förändring. Jordlottsföreningen odlingsområde anpassas och koncentrerats till dess idag mest utnyttjade och centrala del. Hela den södra delen av planområdet föreslås för allmän park.

Samråd

Samråd skedde under tiden 6 maj fram till 13 juni 2014. Planhandlingar har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29, Huddinge samt på Skogås bibliotek i Skogås centrum.

Ett informationsmöte hölls för allmänheten den 15 maj klockan 18.00 i Sjötorpsskolans matsal, Sjötorpsvägen 1 i Skogås. Kommunens representanter har funnits på plats och svarade på frågor.

Tidplan 

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

kvartal 1 2012

Samråd

kvartal 2 2014

Granskning

kvartal 4 2019

Antagande

kvartal 2 2020

Laga kraft, tidigast

kvartal 2-3 2020

Uppdaterad 9 januari 2019

Var informationen till din hjälp?