Sjötorpsparken – park, bostäder och förskola

På fastigheterna Låset 1 med flera intill Sjötorpsparken planerar vi för cirka 260 lägenheter och en ny förskola som ersätter förskolan Svalan.


Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

Detaljplanen var på samråd mellan den 23 november 2017 och 12 januari 2018. Nu arbetar vi med att gå igenom inkomna synpunkter. Nästa steg är att förslaget går ut på granskning, då kan du ta del av det och tycka till igen. Granskning är planerad till kvartal 4 2018.

Vad gör vi?

I området som omfattar Sjötorpsparken, och sträcker sig från Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan, planerar vi för cirka 260 bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen samt en ny förskola med åtta avdelningar. Den nya förskolan ersätter förskolan Svalan som ligger längs med Österleden.


Illustration för ny förskolebyggnad sett från Österleden. Bilden är framtagen åt Huddinge Samhällsfastigheter AB av Sundell arkitekter.

Bostäderna planeras ligga i planområdets norra och östra delar och bestå av flerbostadshus i sex-sju våningar och radhus i två-tre våningar.

Bild på flerbostadshus med lokaler i botten.
Illustration för byggnad med nya bostäder och lokal i bottenvåningen, sett från Österleden. Bilden är framtagen åt Twara av Joakim Häggström arkitektkontor AB.
Två punkthus invid Österleden, samt gång- och cykeltrafikanter som rör sig längs gatan.
Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen. Bilden är framtagen åt Akelius av ÅWL arkitekter.

Sjötorpsparken kommer få en upprustning med exempelvis nya aktiviteter och sittplatser. Gångstråk, belysning och cykelvägar i parken kommer att rustas upp. För de nya bostäderna kommer två nya lokalgator anläggas.

Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

1-2 kvartalet 2013

Förnyat planuppdrag

2 kvartalet 2017

Samråd

23 november 2017 - 12 januari 2018

Granskning

4 kvartalet 2018

Antagande

1 kvartalet 2019

Utbyggnad (start)

Under 2019

Handlingar

Samråd

Uppdaterad 19 september 2018

Var informationen till din hjälp?