Sjötorpsparken – park, bostäder och förskola

På fastigheterna Låset 1 med flera intill Sjötorpsparken planerar vi för cirka 260 lägenheter och en ny förskola som ersätter förskolan Svalan.


Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att förstora eller förminska den.

Vad händer nu?

Detaljplanen var ute på granskning mellan den 20 februari och den 27 mars 2019. Då hade du en sista chans att tycka till om förslaget. Nu arbetar vi med att se över alla inkomna synpunkter och gära färdigt detaljplaneförslaget för antagande.

Vad gör vi?

I området som omfattar Sjötorpsparken, och sträcker sig från Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan, planerar vi för cirka 260 bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen samt en ny förskola med åtta avdelningar. Den nya förskolan ersätter förskolan Svalan som ligger längs med Österleden.

Illustration för ny förskolebyggnad
Illustration för ny förskolebyggnad sett från Österleden. Bilden är framtagen åt Huddinge Samhällsfastigheter AB av Sundell arkitekter.

Bostäderna planeras ligga i planområdets norra och östra delar och bestå av flerbostadshus i sex till sju våningar och radhus i två till tre våningar.

Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen. Två lägenhetshus i trä.
Illustration för byggnad med nya bostäder och lokal i bottenvåningen, sett från Österleden. Bilden är framtagen åt Twara av Joakim Häggström arkitektkontor AB.

Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen.
Illustration för ny bebyggelse intill Sjötorpsparken. Bilden är framtagen åt Twara av Joakim Häggström arkitektkontor AB.
Två punkthus invid Österleden, samt gång- och cykeltrafikanter som rör sig längs gatan.
Illustration för bostadshus intill befintlig vändslinga på Storvretsvägen. Bilden är framtagen åt Akelius av ÅWL arkitekter
Karta som visar förslag till utformning av Sjötorpsparken
Förslag till utformning av Sjötorpsparken.
Sjötorpsparken ska rustas upp med nya aktiviteter och sittplatser. I parken kommer det att bli en multisportplan, ett utegym, lek för olika åldrar och planteringar. De gångstråk och cykelvägar samt den belysning som idag finns i parken ska ses över. För de nya bostäderna kommer två nya lokalgator anläggas.

 

Tidsplan

Programsamråd

Kvartal 1–2, 2013

Förnyat planuppdrag

Kvartal 2, 2017

Samråd

23 november 2017–12 januari 2018

Granskning

20 februari–27 mars 2019

Antagande

Kvartal 3, 2020

Utbyggnad (start)

2021

Handlingar

Granskning

Uppdaterad 26 mars 2020

Var informationen till din hjälp?