Västra Länna – villabebyggelse och infrastruktur

Modern villabebyggelse och förbättrad infrastruktur byggs på Västra Länna 1 i Skogås. Ta del av en beskrivning av projektet och planhandlingar.

Vad händer nu? 

  • Under hösten 2014 påbörjades arbetet med att bygga ut gator och va-ledningar inom området.
  • Utbyggnaden har blivit försenad ochberäknas vara klar under våren 2018. Entreprenör under ombyggnaden är Svevia.
  • Den del av Västra Länna som Veidekke tidigare har utvecklat är sålt till Kämpedal Entreprenad AB och Stadia Förvaltning AB. Kämpedal Entreprenad AB har byggt ut sina fastigheter och Stadia Förvaltning AB har sålt sina fastigheter till Obus Sverige AB, som planerar byggstart till hösten 2018.
  • Kommunen har sålt sju tomter inom området under 2016.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen skapar möjligheter till ny villabebyggelse dels inom befintliga fastigheter, dels på idag obebyggd mark i anslutning till Björnvägen och Mellanmossevägen samt längs nya vägsträckningar. Den nya planen medger också ett nytt grupphusområde som omfattar ett femtiotal nya hus i det nordvästra planområdet. I den östra delen av området finns utrymme för en förskola/skola i två våningar reserverat. Lekplatser och anläggningar för omhändertagande av dagvatten kommer också att byggas inom området. 

Illustration över Västra Länna.
Illustration över Västra Länna.

Detaljplan

Detaljplanen för Västra Länna 1 som vann laga kraft 6 juli 2012 ger förutsättningar för en modern villabebyggelse och förbättrad infrastruktur i planområdet. Genomförandetiden är 15 år då fastighetsägarna har garanterad byggrätt.

Genomförandtiden är framskjuten mellan 1–2 år beroende på var i planområdet fastigheten ligger. Bygglov kunde ges från och med den 7 juli 2014. Slutbesked kan dock inte ges förrän inkoppling till det kommunala vatten- och avloppsnätet sker. Utan slutbesked får du inte börja använda eller flytta in i byggnaden.

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Hösten 2014 påbörjades arbetet med att bygga ut gator och VA-ledningar inom området. Utbyggnaden beräknas vara klar under våren 2018 och entreprenör under ombyggnaden är Svevia.

Kommunen tar ut gatukostnader för anläggning och förbättringar av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet. Faktureringen av gatukostnadsersättning sker först när gatorna inom Västra Länna 1 bebyggelseområde är klara. Om bygglov söks innan dess måste dock fastighetsägare betala en godtagbar summa som säkerhet för gatukostnadsersättning innan bygglov kan ges. 

Läs mer om processen kring gatukostnader i Huddinge

Gatukostnadsutredning Västra Länna

Bilaga 1 Karta över fördelningsområde

Bilaga 2 Beräkningsunderlag

Bilaga 3 Samrådsredogörelse

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avlopp byggs ut när man bygger om vägar. Stockholm Vatten och Avfall står för vatten- och avloppsledningarna. Anslutningen sker när ledningarna är färdigbyggda och fastighetsägarna har fått en förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Som fastighetsägare ska du betala en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall, kontakta dem vid frågor.

Utbyggnad av bostäder

En utbyggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. En förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger ett antal tomter i området samt mark som är avsedd för allmän plats såsom gator och vissa grönområden. Sju kommunala tomter har under 2016 sålts via mäklare.

Planen vann laga kraft den 6 juli 2012 och genomförandtiden är framskjuten mellan 1-2 år beroende på var i planområdet fastigheten ligger. Bygglov kan ges från och med 7 juli 2014. Slutbesked kan dock inte ges förrän inkoppling till det kommunala vatten- och avloppsnätet sker. Utan slutbesked får man inte börja använda/flytta in i byggnaden.

Veidekke Bostad har projektutvecklat del av utbyggnadsområdet (cirka 50 småhustomter) inom nord-västra delen av detaljplanen Västra Länna 1 sedan 2010. Veidekke har beslutat att sälja av området till Kämpedal Entreprenad AB, (Dragsaxen 6 AB) och Stadia Förvaltning AB. Kämpedal har byggt ut sina fastigheter. Stadia har sålt sina fastigheter till Obus Sverige AB som tänker sig en preliminär byggstart under hösten 2018. Området kommer byggas ut enligt gällande detaljplan och enligt principerna i tillhörande gestaltningsprogram.

Utbyggnad allmän service

En skola har börjat byggas under 2017. Det är Turako som ska uppföra verksamheten och den planeras stå klar sommaren 2018.

Läs mer om exploatören Turako

Uppdaterad 14 maj 2019

Var informationen till din hjälp?