Häradsvägen/Utsäljeleden – äldreboende och förskola

I kvarteret Bildhuggaren i Snättringe ska ett ett äldreboende och en förskola byggas.

Vad händer nu? 

  • Huddinge Samhällsfastigheter AB har erhållit startbesked och byggnadsarbeten på tomten har påbörjats.

Vad gör vi?

Den nya detaljplanen för kvarteret Bildhuggaren i Snättringe ger möjlighet att bygga ett nytt äldreboende med 90 lägenheter i vårdboendeform. Byggnaden kommer också inrymma en förskola med sex avdelningar. En trädgård hör till äldreboendet. Den nya byggnaden kan byggas i mellan tre och fem våningar. Detaljplanen tillåter även studentbostäder och handel i entréplan.

Läs mer på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Illustration som visar byggnaden och barn och äldre som leker och vistas på gården.
Perspektivbild: Origo Arkitekter.

Ny gång- och cykelväg

Kommunen kommer att bygga om del av Furuvägen samt anlägga en ny gång- och cykelväg längs med del av Utsäljeleden.

Situationsplan som visar hur fastigheten kommer bebyggas med byggnad, gård med mera.
Situationsplan: Origo Arkitekter. Klicka för att se den i större format.
Ilustration som visar den nya bebyggelsen norrifrån, och omkringliggande befintliga byggnader syns också.
Illustration med vy från norr.

Tidsplan

Programsamråd

30 sep–29 nov 2013

Samråd

22 okt–30 nov 2015

Granskning

3 maj–7 juni 2016

Antagande

Fjärde kvartalet 2016

Laga kraft

Oktober 2017

Markarbeten påbörjas

Höst/vinter 2018

Utbyggnad av gångbanor

Höst 2020

Inflyttning

Vår 2021

 

Uppdaterad 22 januari 2020

Var informationen till din hjälp?