Högmora 1 – omvandling av fritidshusområde

Kommunen bygger om fritidshusområde till permanentboende nära sjön Trehörningen. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan, plankarta, utbyggnad av allmänna anläggningar, information om gatukostnadsersättning, utbyggnad av bostäder och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Vad händer nu?

  • Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 1.

Tidplan och mer information om genomförandet

Vad gör vi?

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. På så sätt ges möjlighet för ett permanentboende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar.

Detaljplan

Detaljplanen för Högmora etapp 1 vann laga kraft den 12 december 2011, den utgör utgångspunkt för ombyggnaden av vägar och utbyggt kommunalt VA. Genomförandetiden är 15 år då fastighetsägarna har garanterad byggrätt.

Då genomförandtiden är framskjuten ett år betyder det att bygglov kunde ges från och med den 12 december 2012. Slutbesked kan dock inte ges förrän inkoppling till det kommunala vatten- och avloppsnätet sker. Utan slutbesked får du inte börja använda eller flytta in i byggnaden.

Plankarta för Högmora 1

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 1.

Tidplan och mer information om genomförandet

Kommunen tar ut gatukostnader för anläggning och förbättringar av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet. Faktureringen av gatukostnadsersättning sker först när gatorna inom Högmora bebyggelseområde är utbyggda och klara, alltså gatorna för Högmora etapp 1. Om bygglov söks innan gatorna är klara måste dock godtagbar säkerhet betalas innan bygglov kan ges. 

Allmän information om gatukostnadsersättning

Gatukostnadsutredning för Högmora etapp 1

Utbyggnad av bostäder

Utbyggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. En förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger endast mark som är avsedd för allmän plats såsom gator och vissa grönområden. 

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avlopp byggs ut när man bygger om vägar. Stockholm vatten AB står för vatten- och avloppsledningarna i kommunen. Anslutning sker när ledningarna är färdigbyggda och fastighetsägarna har fått en förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Som fastighetsägare ska du betala en anslutningsavgift till Stockholm Vatten, kontakta dem vid frågor om detta.

Handlingar

Uppdaterad 3 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?