Högmora 2 – omvandling av fritidshusområde

Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar i Högmora. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan, planhandlingar, utbyggnad av allmänna anläggningar, information om gatukostnadsersättning, utbyggnad av bostäder och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Karta med markering över Högmora

Vad händer nu?

  • Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 2.

Tidplan och mer information om genomförandet

Vad gör vi?

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Därmed ges möjlighet för ett permanentboende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar.

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för Högmora etapp 2 vann laga kraft den 13 april 2015, den utgör utgångspunkt för ombyggnaden av vägar och utbyggt kommunalt va. Genomförandetiden är 15 år då fastighetsägarna har garanterad byggrätt.

Planbeskrivning för Högmora etapp 2

Plankarta för Högmora etapp 2

Illustration, Högmora etapp 2

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, va samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 2.

Kommunen tar ut gatukostnader för anläggning och förbättringar av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet. Faktureringen av gatukostnadsersättning sker först när gatorna inom Högmora bebyggelseområde är utbyggda och klara, alltså gatorna för Högmora etapp 2. Om bygglov söks innan gatorna är klara måste dock godtagbar säkerhet betalas innan bygglov kan ges.

Allmän information om gatukostnadsersättning

Gatukostnadsutredning för Högmora etapp 2

Utbyggnad av bostäder

En utbyggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. En förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger endast mark som är avsedd för allmän plats såsom gator och vissa grönområden.

Planen vann laga kraft den 13 april 2015 och då genomförandetiden är framskjuten ett år betyder det att bygglov kan ges från och med den 13 april 2016. Slutbesked kan dock inte ges förrän inkoppling sker till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Utan slutbesked får du inte börja använda/flytta in i byggnaden.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avlopp byggs ut när man bygger om vägar. Stockholm Vatten och Avfall står för vatten- och avloppsledningarna i kommunen. Anslutning sker när ledningarna är färdigbyggda och fastighetsägarna har fått en förbindelsepunkt vid tomtgränsen. Fastighetsägare kommer tidigast att kunna ansluta sig till detta nät våren 2019. Som fastighetsägare ska du betala en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall, kontakta dem vid frågor om detta.

Uppdaterad 18 januari 2018

Var informationen till din hjälp?