Högmora 2 – utbyggnad av gator samt vatten och avlopp

Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, el- och teleledningar samt vatten och avlopp i Högmora.

Vad händer nu?

 • Har du frågor som rör adresser i området? Mejla adresser@huddinge.se.  
 • Arbetet inom Högmora etapp 2 går enligt tidplan och beräknas bli klart under våren 2019.

 • På de lokala gatorna och huvudgatorna återstår fortfarande färdigställande av ytskikt, så som toppbeläggning, trafiksäkerhetsåtgärder, stödremsor och fastighetsanpassning.

 • Majoriteten av det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp har slutbesiktigats (kvar att besiktiga är Myrängsvägen och Pistolvägen).

 • I de besiktigade områdena kan du nu ansluta din fastighet till vatten- och avloppsledningsnätet. Vänligen vänd dig till anslutningsenheten på Stockholm Vatten och Avfall för servisanmälan.

 • Ledningarna på Myrängsvägen och Pistolvägen har inte slutbesiktigats. Fastigheterna där kommer att få separat information från Stockholm Vatten och Avfall.

 • Stockholm Vatten och Avfall kompletterar med arbeten för vatten- och avloppsledningar till de fastigheter i Högmora etapp 2 som har tillkommit sent i projektet.

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, mars 2019

 

Vad har vi gjort?

 • Vi har genomfört sprängningsarbeten.
 • Alla luftledningar har tagits bort.
 • Ny gatubelysning har kopplats på i större delen av området.
 • De stora stamledningarna i de större gatustråken har lagts.

Vad gör vi?

Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 2. Det  berör Högmoravägen, Telefongränd, Södervägen, Solgränd, Svartadalsvägen, Kristinelundsvägen, Skogskärsvägen, Fyrgränd och Myrängsvägen.

Avgifter

Gatukostnad för utbyggnad av vägar

Byggnationen av gatorna i området bekostas genom en så kallad gatukostnadsersättning. Det innebär att kostnaderna för gatorna tas ut av de fastigheter som finns i anslutning till gatan, det så kallade fördelningsområdet. När gatorna är färdiga skickar kommunen en faktura till berörda fastigheter.

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Anslutningsavgift

Som fastighetsägare betalar du en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall. Kostnaden betalar du när vatten- och avloppsledningarna är slutbesiktade och du kan ansluta din fastighet till VA-nätet. Kontakta Stockholm Vatten och Avfall för mer information om anslutning: anslutning@svoa.se.

 

När gör vi det?

Våren 2016–våren 2019.

Uppdaterad 16 maj 2019

Var informationen till din hjälp?