Högmora 2 – utbyggnad av gator samt vatten och avlopp

Vad händer nu?

  • Arbetet inom Högmora etapp 2 går enligt tidplan och beräknas bli klart under våren 2019. Under jul- och nyårshelgerna kommer det vara uppehåll i produktionen, det vill säga inga arbeten mellan 22 december till och med 6 januari.

  • På de lokala gatorna och huvudgatorna återstår fortfarande färdigställande av ytskikt så som toppbeläggning, trafiksäkerhetsåtgärder, stödremsor och fastighetsanpassning.
  • Fortsatta schaktarbeten för vatten och avlopp samt el-och telearbeten på Myrängsvägen.
  • Majoriteten av det allmänna ledningsnätet har slutbesiktigats (ej Myrängsvägen och Pistolvägen). I de besiktigade områdena är anslutning till VA-ledningsnätet möjlig. Vänd dig till anslutningsenheten på Stockholm Vatten och Avfall för servisanmälan. Se kontaktuppgifter nedan.
  • Vi kompletterar med arbeten för vatten- och avloppsledningar till de fastigheter i Högmora etapp 2 som har tillkommit sent i projektet.

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, december 2018

Vad har vi gjort?

  • Vi har genomfört sprängningsarbeten.
  • Alla luftledningar har tagits bort.
  • Ny gatubelysning har kopplats på i större delen av området.
  • De stora stamledningarna i de större gatustråken har lagts.

Vad gör vi?

Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 2. Det  berör Högmoravägen, Telefongränd, Södervägen, Solgränd, Svartadalsvägen, Kristinelundsvägen, Skogskärsvägen, Fyrgränd och Myrängsvägen.

 

När gör vi det?

Våren 2016–våren 2019.

I dagsläget kan ingen information lämnas om när va-anslutningar av fastigheter kan ske i område Högmora 2. Detta beror på att det är en offentlig upphandling och att det sedan styrs av en tidplan som presenteras av en entreprenör. Mer information publiceras här när vi har någon ytterligare information att lämna.

Uppdaterad 12 december 2018

Var informationen till din hjälp?