Högmora 2 – utbyggnad av gator samt vatten och avlopp

Vad händer nu?

  • Vi bygger ut vatten- och avloppsledningar i området.
  • Vi förstärker Högmoravägen eftersom marken är instabil. Förstärkningen görs med hjälp av KC-pelare.
  • Under byggnationen säkerställer vi att boende och besökare kan ta sig fram till fastigheterna i området.
  • Arbetet beräknas pågå till våren 2019.

Informationsbrev från Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall, oktober 2018

 

Vad har vi gjort?

  • Vi har genomfört sprängningsarbeten.
  • Alla luftledningar har tagits bort.
  • Ny gatubelysning har kopplats på i större delen av området.
  • De stora stamledningarna i de större gatustråken har lagts.

Vad gör vi?

Huddinge kommun samt Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora 2. Det  berör Högmoravägen, Telefongränd, Södervägen, Solgränd, Svartadalsvägen, Kristinelundsvägen, Skogskärsvägen, Fyrgränd och Myrängsvägen.

 

När gör vi det?

Våren 2016–våren 2019.

I dagsläget kan ingen information lämnas om när va-anslutningar av fastigheter kan ske i område Högmora 2. Detta beror på att det är en offentlig upphandling och att det sedan styrs av en tidplan som presenteras av en entreprenör. Mer information publiceras här när vi har någon ytterligare information att lämna.

Uppdaterad 18 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?