Kvarnbergsplan/Huddingehallen – bostäder och service

Planläggningen syftar till att stärka området kring Kvarnbergsplan på fastigheten Gymnasiet 5 och ta tillvara befintliga kvaliteter. Ta del av en beskrivning av projektet och planhandlingar.

Vad händer nu? 

Projektet avvaktar en kommande översyn av området norr om Kvarnbergsplan som förväntas starta under 2018. Tillgången till förskoleplatser kommer att vara en del av översynen.

Vad gör vi?

På parkeringen framför Huddingehallen planerar vi tillsammans med Huge cirka 150 nya bostäder. I hörnet Gymnasievägen-Lännavägen föreslås dessutom en verksamhetslokal som ska fungera som en mötesplats för alla som rör sig kring Kvarnbergsplan. Parkeringsplatserna till Huddingehallen planeras flytta till den stora parkeringen på andra sidan Huddingegymnasiet där det ska finnas tillräckligt många platser då de tillfälliga paviljongerna som står där idag försvinner. Förslaget tas fram utifrån planprogrammet för del av Gymnasiet 5 som godkändes av kommunstyrelsen i januari 2014.

Förslaget till detaljplan var under våren 2015 ute på samråd för att få in synpunkter från allmänheten. Efter samrådet har en så kallad samrådsredogörelse tagits fram där vi bemöter alla inkomna synpunkter. I samrådet lyftes bland annat att det kan bli brist på förskoleplatser när de nya bostäderna byggs.

När gör vi det?

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

3 kvartalet 2012

Samråd

2 kvartalet 2015

Granskning

Avvaktar översyn av området norr om Kvarnbergsplan

Antagande

-

Byggnation

-

Inflyttning

-

Uppdaterad 17 maj 2019

Var informationen till din hjälp?