Snäckvägen – nya bostäder


Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

Detaljplanen var granskning den 5 juni till och med 4 juli 2018. Nu går vi igenom inkomna synpunkter. 

Vad gör vi?

Natur- och byggnadsnämnden beslutade den 1 februari 2016 att påbörja planarbete för fastigheten Arkitekten 6.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla befintlig byggnad till ett flerbostadshus som får innehålla högst sex lägenheter. Byggnadsarean för huvudbyggnaden får vara högst 300 kvadratmeter. Byggnaden föreslås ha två olika höjder för att bryta upp volymen och den lägre delen ska anläggas med vegetationsklätt tak.

Mark för parkeringsplatser ska anläggas med genomsläppligt material och parkeringar ska avskärmas med häck, buskar eller vegetationsklädd mur mot grannfastighet.

Tidplan

Plansamråd 20 februari - 23 mars 2018
Granskning 5 juni - 4 juli 2018
Antagande Kvartal 4 2018
Laga kraft Tidigast kvartal 4 2018

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?