Snäckvägen – nya bostäder


Den blå markeringen visar detaljplanens område.

Vad händer nu?

Just nu pågår samråd om detaljplanen mellan den 20 februari och den 23 mars 2018.

Tyck till

Du behöver lämna dina synpunkter skriftligen via e-post eller brev senast den 23 mars 2018 till:

plan@huddinge.se

Huddinge kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge 

Vad gör vi?

Natur- och byggnadsnämnden beslutade den 1 februari 2016 att påbörja planarbete för fastigheten Arkitekten 6.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, inom befintlig huvud-byggnad och genom en tillbyggnad, inreda flera lägenheter. I förslaget föreslås sex lägenheter. Byggnadsarean för huvudbyggnaden får vara högst 300 kvm. Byggnaden föreslås ha två olika höjder för att bryta upp volymen och den lägre delen ska anläggas med vegetationsklätt tak.

Tillkommande parkeringsplatser ska anläggas med genomsläppligt material och avskärmas med häck, buskar eller vegetationsklädd mur mot grannfastighet.

Tidplan

Plansamråd Kvartal 1 2018
Granskning Kvartal 2 2018
Antagande Kvartal 2 2018
Laga kraft Kvartal 2 2018

Planhandlingar

Uppdaterad 19 februari 2018

Var informationen till din hjälp?