Snättringeskolan – ändring av markanvändning

Planarbetet avser att ändra markanvändningen på tomten Skolan 2 med flera, från allmänt ändamål, park (skolpark) och idrottsändamål till kvartersmark för skoländamål och idrott.

Vad händer nu?

Arbete pågår med att ta fram planhandlingar, planbeskrivning och plankarta. Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med kommunen ser hur ett dagvattenmagasin kan se ut samt en placering. 

Vad gör vi?

Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningen för Snättringeskolan för att överensstämma med dagens befintliga användning och upplåtelseförhållanden. I och med detta kommer även en fastighetreglering att ske. Planarbetet avser att ändra nuvarande planers markanvändning från allmänt ändamål, park (skolpark) och idrottsändamål till kvartersmark för skoländamål och idrott.

I samband med framtagandet av den nya detaljplanen planerar Stockholm Vatten och Avfall att anlägga ett underjordiskt dagvattenmagasin inom planområdet vilket då kommer att anges i detaljplanen. En lösning ska tas fram för den oönskade allmänna gång- och cykeltrafikens passage över skolgården. Fastigheterna som planarbetet omfattar är Skolan 2, Ciselören 8 och del av Skogsäng 1:29 vilka används i dag till skola, gymnastiksal till skolan, lekytor och bollplanför skolan, parkerings- och angörning/lokalgata.

Handlingar

Uppdaterad 11 april 2019

Var informationen till din hjälp?