Stationsvägen – bostäder

Detaljplanen för Vargen 14 har vunnit laga kraft och tillåter flerbostadshus i två volymer och en lokal för handel, hantverk och kontor.

 

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 6 februari 2018.

  • Befintlig byggnad kan rivas när rivningslov beviljas. Därefter ska bygglov sökas och beviljas innan byggnationen kan starta. Den preliminära tidsplanen är att bygglov kan beviljas under 2019 och att bygget är klart under 2020, ett år efter byggstart.

  • Efter byggnationen ska kommunen anlägga cirka tre parkeringsplatser längs med Stationsvägen. Denna parkering kommer att ligga på kommunal mark och därför inte knytas till verksamheten på fastigheten Vargen 14. Mer information om parkeringen och hur den kommer att tidsregleras kommer i ett senare skede.

Vad gör vi?

Fastigheten Vargen 14 är planlagd för flerbostadshus i två volymer samt en lokal för handel, hantverk och kontor. Den nya byggnationen ska förhålla sig till kulturmiljön i framför allt skala och volym.

Fastigheten Vargen 14 ligger inom 600 meter från Stuvsta pendeltågsstation och planförslaget bidrar till utvecklingen av det stationsnära läget genom en relativt hög exploatering bostäder och en lokal för handel, hantverk eller kontor.

19 nya bostäder

Det kommer att byggas cirka 19 nya lägenheter inom projektet.

Tidsplan

Den preliminära tidsplanen är att bygglov beviljas under 2019 och att bygget tar ungefär ett år att bygga. Det innebär att bygget står klart 2020. 

Planhandlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 17 maj 2019

Var informationen till din hjälp?