Stationsvägen – bostäder

Syftet med planen för Vargen 14 i Stuvsta är att pröva lämpligheten för två flerbostadshus och en lokal för handel, hantverk och kontor.

Karta över Vargen 14
Den blå markeringen visar detaljplanens område. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 6 februari.

Vad gör vi?

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att planlägga fastigheten Vargen 14 för flerbostadshus i två volymer samt en lokal för handel, hantverk och kontor. Den nya byggnationen ska förhålla sig till kulturmiljön i framförallt skala och volym.

Fastigheten Vargen 14 ligger inom 600 meter från Stuvsta pendeltågsstation och planförslaget bidrar till utvecklingen av det stationsnära läget genom en relativt hög exploatering bostäder och en lokal för handel, hanteverk eller kontor. Planen väntas möjliggöra cirka tio lägenheter.

Fastigheten har idag ett kulturmiljövärde som består av den gamla handelsbyggnaden längs med Stationsvägen samt den bakomliggande villan som med genomförandet av planen kommer att försvinna. Stockholms läns museum har tagit fram en kulturmiljö-utredning som bedömer att om ny bebyggelse får uppföras på fastigheten, är skalan på den nya bebyggelsen viktig för att fortsatt respektera områdets äldre karaktär.

Uppdaterad 14 februari 2018

Var informationen till din hjälp?