Utsälje – bostäder och förskola

Planläggning pågår för bostadsändamål samt förskola på Utsälje 1:40-52 i Snättringe. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Vad händer nu?

  • Just nu justerar vi förslaget på detaljplan efter de synpunkter som kommit in under granskningen. 
  • Vi beräknar att detaljplanen kan tas upp för beslut i kommunfullmäktige i början av 2018. 

Vad gör vi?

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastighe­terna Utsälje 1:40- 52 för bostadsändamål och förskola. Planområdet ligger strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Sammantaget kan planen på sikt möjliggöra cirka 100 nya bostäder

Planförslaget föreslår två olika sätt att reglera området. Den redan utbyggda västra delen, Utsälje 1:40–44, föreslås villabebyggelse med en minsta tomtstorlek på 800 kvm. På fastigheterna Utsälje 1:40-1:41 ges förutom möjlighet till villabebyggelse även möjlighet till förskola.

I den östra delen, Utsälje 1:48 och Utsälje 1:52, föreslås en utbyggnad med högre och tätare exploatering bestående av friliggande eller gruppbebyggda småhus i upp till två våningar och flerbostadshus om max fyra våningar. Ett om­råde avsett för förskola pekas ut på plankartan.

Planprogrammet var på samråd den 8 februari–22 mars 2013. I programmet föreslogs en blandad bebyggelse bestående av gruppbebyggda och friliggande småhus i upp till två våningar samt flerbostadshus i upp till fyra våningar. Efter samrådet reviderades inriktningen främst avseende våningsantal för flerbostadshus. I det slutgiltiga planprogrammet rekommenderades flerbostadshus med max tre våningar. I aktuellt förslag prövas dock igen fyra våningar eftersom det ger mer sparad mark och då flerbostadshusen byggs nedanför en hög skogsbrant inom området.

Tidplan

Programsamråd

8 februari 2013–22 mars 2013

Plansamråd

22 maj–31 juli 2014

Granskning

13 mars–9 april 2015

Förnyad granskning

24 maj - 21 juni 2017

Antagande i kommunfullmäktige

Kvartal 1, 2018

Laga kraft, tidigast

Cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut inte överklagas

Handlingar

Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?