Utsälje – bostäder och förskola

Vi planerar för bostäder och förskola på Utsälje 1:48 med flera i Snättringe. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Karta som markerar detaljplaneområdet.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 20 november 2018.

Vad gör vi?

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastighe­terna Utsälje 1:48 med flera för bostäder och förskola. Planområdet ligger strax norr om gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Stuvsta-Snättringe. Sammantaget kan planen på sikt möjliggöra cirka 150 nya bostäder.

Planförslaget föreslår två olika sätt att reglera området. Den redan utbyggda västra delen, Utsälje 1:40–44, föreslås villabebyggelse med en minsta tomtstorlek på 800 kvm. På fastigheterna Utsälje 1:40-1:41 ges förutom möjlighet till villabebyggelse även möjlighet till förskola.

I den östra delen, Utsälje 1:48, föreslås en utbyggnad med högre och tätare exploatering bestående av gruppbebyggda småhus och flerbostadshus om max fyra våningar. Ett om­råde avsett för förskola pekas ut på plankartan.

I programmet som togs fram innan detaljplanen föreslogs en blandad bebyggelse bestående av gruppbebyggda och friliggande småhus i upp till två våningar samt flerbostadshus i upp till fyra våningar. Efter samrådet reviderades inriktningen främst avseende våningsantal för flerbostadshus. I det slutgiltiga planprogrammet rekommenderades flerbostadshus med max tre våningar. I aktuellt förslag har reglering av våningsantal ersatts med endast högsta byggnadshöjd, efter nya rekommendationer från Boverket. Eftersom flerbostadshusen byggs nedanför en hög skogsbrant inom området kan de passa väl in i omgivande miljö.

Ombyggnaden av den gata som finns i den västra delen av detaljplaneområdet ska bekostas av gatukostnadsuttag av de fastigheter som är anslutna till gatan och ligger inom fördelningsområdet, se handlingen "Fördelningsområde".

Tidplan

Programsamråd

8 februari 2013–22 mars 2013

Plansamråd

22 maj–31 juli 2014

Granskning

13 mars–9 april 2015

Förnyad granskning

24 maj - 21 juni 2017

Antagande i kommunfullmäktige

23 april 2018

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

13 maj 2018

Överklagande avslaget

29 oktober 2018

Förväntad laga kraft

20 november

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 4 december 2018

Var informationen till din hjälp?