Sjöängen – omvandling av fritidshusområde

I området skapas förutsättningar för permanent bostadsbebyggelse och byggrätt för en ny förskola. Ta del av handlingaroch beskrivning av projektet.

 
Den gröna markeringen visar projektets område.

Vad händer nu?

  • Faktureringen av gatukostnadsersättning pågår.
  • Förskoletomten i området ägs av Huddinge samhällsfastigheter AB och byggstart planeras ske under 2018.

Vad gör vi?

Projektet ska ge förutsättningar för permanent bostadsbebyggelse inom Sjöängen II och skapa en byggrätt för förskola. En viktig förutsättning har varit utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät samt ny- och ombyggnad av gator. Området är planlagt för friliggande småhusbebyggelse med byggrätt för villor på 1/5 av tomtarealen, dock max 200 kvadratmeter. Inom området gäller kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser och kommunalt ansvar för vatten och avlopp.

Detaljplan

Detaljplanen för Sjöängen II är utgångspunkt för omvandlingen av området från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder.

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Entreprenören Birka har utfört arbetet med gatorna och VA-ledningar inom Sjöängen. Arbetena pågick under 2012-2014. Arbetet med toppbeläggning av gatorna slutfördes i augusti 2017.

Gatukostnader

Kommunen kommer att ta ut gatukostnader för anläggande och förbättringar av gator och andra allmänna platser inom detaljplaneområdet. Beslutet togs av kommunstyrelsen den 17 januari 2011 i samband med att detaljplanen antogs. 

Läs mer om gatukostnader

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Ett viktigt mål för projektet är att alla fastigheter ska kunna få kommunalt vatten och avlopp. Som fastighetsägare ska du betala en anslutningsavgift, kontakta Stockholm Vatten och Avfall vid frågor. 

Utbyggnad av bostäder

Byggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. Förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger ett fåtal tomter i Sjöängen, vilka i framtiden kommer att säljas via mäklare.

Läs mer om kommunens tomtförsäljning

Utbyggnad av allmän service

Inom projektet finns i korsningen Sjöängsvägen/Trångsundsvägen en tomt för en förskola om cirka 160 barn. Huddinge kommun har sålt marken till Huddinge samhällsfastigheter AB. Avsikten är att påbörja byggnationen av den nya förskolan under 2018. 

Läs mer om planerade förskolor

Uppdaterad 19 december 2017

Var informationen till din hjälp?