Trångsunds centrum – nya bostäder

Vi tar fram en ny detaljplan för fastigheten Sändaren 2 med flera. Intill Trångsunds pendeltågstation planerar vi för ett nytt bostadskvarter med cirka 100 lägenheter.

Bild på trähus med stora fönster och glaspartier.
Visionsbild för bostäder på fastigheten Sändaren 2 mfl i Trångsund. Framtagen av Semrén & Månsson

Vad händer nu?

  • Vi går igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Detaljplanen var ute på samråd mellan den 14 januari och 14 februari. 
  • Den 6 mars 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att vi ska ta fram en ny detaljplan.

Vad gör vi?

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Sändaren 2 med flera är att skapa tätare bebyggelse i Trångsunds centrum i direkt anslutning till kollektivtrafik och service. Cykelvägen utmed Magelungsvägen ska finnas kvar, men eventuellt dras om. Målsättningen på lång sikt är att göra om Magelungsvägen till en stadsgata.


Varför gör vi det?

Detaljplanen är en del av översiktsplanens, ÖP 2030, målsättning att skapa tätare bebyggelse i Trångsunds centrum. Projektet finns med i kommunstyrelsens plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2018–2020.

Projektet initierades av HSB Bostad som äger fastigheterna Sändaren 2 och Hammartorp 2:17 inom planområdet.

Tidsplan

Planuppdrag Kvartal 1, 2019
Samråd 14 januari–14 februari, 2020
Öppet hus  23 januari 2020
Granskning Kvartal 4, 2020
Antagande  Kvartal 2-3, 2021
Laga kraft Cirka 3-4 veckor efter antagande om antagandebeslutet inte överklagas

Handlingar

Uppdaterad 23 juni 2020

Var informationen till din hjälp?