Trångsunds centrum – nya bostäder och gator

Vid Trångsunds centrum kommer nya bostäder och gator att byggas. Läs mer om projektet, tidplan och planhandlingar.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 6 maj 2016.
  • Huge Bostäder AB beräknar att byggstart sker hösten 2018.

Vad gör vi?

Detaljplanen innebär att vi ska bygga bostäder och en ny gatustruktur i området kring Trångsunds centrum.

Idéskiss för området.

Utbyggnad av bostäder

Huge Fastigheter AB ska bygga två bostadshus, varav ett av husen kommer vara för ungdomsbostäder. Planen är indelad i två olika områden. I område 1 uppförs cirka 90 lägenheter i 5–7 våningar och i område 2 uppförs ett 9 våningar högt punkthus med cirka 75 lägenheter för ungdomsbostäder. 

Område 1 ligger inom fastigheten Bonden 1 och och område 2 ligger inom fastigheten Hammartorp 1:1 med flera.  

Gator och parkering

Planen innefattar också en ny gatustruktur för del av Trångsundsvägen och att tillgängliggöra marken för en framtida reglering av parkering.

En del av planområdet som idag används för infartsparkering, ska regleras som parkering. En befintlig cirkulationsplats försvinner i samband med exploateringen i område 1, och korsningen Trångsundsvägen/Trångsunds överfart kommer att få en bättre trafiksäkerhetslösning. I slutet av Korpstigen byggs en vändplan och parkeringen utmed gatan och befintlig grusyta ersätts med en ny p-yta.

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

1 kvartalet 2013

Samråd

2 kvartalet 2014

Utställning

4 kvartalet 2014

Antagande

2 kvartalet 2016

Byggnation

Hösten 2018

Inflyttning

2021

Handlingar

Uppdaterad 23 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?