Vidja etapp 2 – omvandling av fritidshusområde

I Vidja, vid sjön Orlången, omvandlas ett fritidshusområde till permanentboende. Läs mer om projektet, handlingar och om när du kan söka bygglov.

Vad händer nu?

  • Den 6 februari 2018 vann detaljplanen laga kraft. Endast en liten del av detaljplanen har upphävts efter överklagan, resten gäller. Den undantagna delen avser tillfartsväg.

  • Gatukostnadsutredningen för Vidja etapp 1 och 2 vann laga kraft den 22 mars efter det att överklagandet avslagits i domstol. 

  • Just nu planerar vi för hur utbyggnaden ska genomföras, du hittar mer information om bland annat etapper och tidplan längre ner på sidan.

  • Parallellt med projektet kommer Vidjavägen byggas om. Det är ett separat projekt som beräknas starta 2019. Mer information kommer.

Vad gör vi?

I Vidja ska ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt vägnätet byggas ut. Fritidshusområdet har under de senaste åren fått fler permanentboenden. Det har bland annat ökat trycket på de enskilda vatten- och avloppssystemen som idag finns i område, vilket leder till att vattenkvaliteten i sjön Orlången försämras.

När området ska omvandlas till permanentboende ställs också högre krav på vägstandard jämfört med ett fritidshusområde. Det finns bland annat krav på minsta vägbredd, vägen måste klara tyngre trafik än tidigare, det måste finnas belysning och god sikt, samt gång- och cykelväg på de platser i området där det behövs för trafiksäkerhet.

Buss 833 som idag trafikerar området kommer att ha högre turtäthet med 3-5 turer i timmen. Den kommer att köra i området  via Vidjavägen, Helmedalsvägen och ha en vändplats vid Beckasinsvägen. 

I projektet ingår också bland annat att tillgängliggöra natur och att rusta upp Ringsättrabadet. 

Utbyggnad av vägar och vatten

Utbyggnaden av vägar och vatten- och avloppssystemet kommer ske i etapper. Först genomförs etapp 2A, därefter 2C och sedan 2B. 

Preliminär tidplan:

  • Etapp 2A: år 2020-2021
  • Etapp 2C: år 2022-2025
  • Etapp 2B: år 2023-2025

Klicka på länken nedan för att se hur området är indelat i de olika etapperna.

Etappindelning för Vidja 2

Gatukostnad för utbyggnad av vägar

Kostnaderna för gatorna tas ut av berörda fastigheter genom så kallad gatukostnadsersättning. Den totala kostnaden fördelas på antalet befintliga och möjliga nytillkommande fastigheter inom det så kallade fördelningsområdet – i detta fall den bebyggda delen av Vidja. Under planläggningen har en separat gatukostnadsutredning tagits fram. Den redogör för vilka kostnaderna är samt hur fördelningen av dessa ska ske. För nya fastigheter blir gatukostnaderna dubbelt så höga som för befintliga.

Du hittar utredningen längre ner på denna sida under rubriken Handlingar.

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Vatten- och avloppssystem

Stockholm vatten och avfall har hand om det allmänna vatten- och avloppssystemet i Huddinge. I Vidja planerar de att bygga ett så kallat lättryckavloppssystem (LTA-system). Det innebär att varje fastighet får en egen pump. Stockholm vatten och avfall ansvarar för att dra fram ledningarna till varje fastighet. Fördelen med ett LTA-system är att ledningarna kan läggas grunt på tomten vilket innebär att det inte behövs så stora ingrepp på bergiga tomter.

Som fastighetsägare betalar du en anslutningsavgift till Stockholm vatten och avfall. Kontakta Stockholm vatten och avfall för mer information om vatten- och avlopp. 

Läs mer på Stockholm vatten och avfalls webbplats 

Bostäder, bygglov och Lantmäteriförrättningar

Byggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. Förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger inga tomter i området utan äger endast mark som är avsedd för allmän plats såsom gator och vissa grönområden. 

Ansökan om bygglov och Lantmäteriförrättningar

Detaljplanen har en förskjuten genomförandetid på fyra till fem år, från laga kraft den 6 februari 2018. Det betyder att du inte kan få bygglov och börja bygga ut enligt den nya detaljplanen förrän efter fyra till fem år från laga kraft. Anledningen till den förskjutna genomförandetiden är att kommunen och Stockholm vatten och avfall ska kunna bygga ut vägar, vatten och avlopp innan enskilda fastighetsägare börjar bygga, för att undvika problem med framkomlighet och för mycket byggtrafik i området samtidigt.

Läs mer om bygglov

När du kan få bygglov beror också på vilket delområde din fastighet ingår i, eftersom utbyggnaden av vägar, vatten och avlopp sker i etapper. I plankartan kan du se om din fastighet ingår i planbestämmelse a1, a2 eller a3 samt om det är fyra eller fem år som gäller för din fastighet. Även om du inte kan få bygglov förrän om fyra till fem år kan du redan nu ansöka om och genomföra avstyckning (fastighetsbildning) enligt den nya detaljplanen.

Plankarta A

Plankarta B

Om du har frågor om avstyckning kan du kontakta lantmäterimyndigheten på telefon 08-535 364 64 eller lantmatarfragor@huddinge.se.

Läs mer om hur en avstyckning (lantmäteriförrättning) går till

Lantmäteriförrättningar i etapp 2A under kvartal 1 2019

Ansökan om Lantmäteriförrättning för fastigheter berörda av etapp 2A kommer att skickas av Huddinge kommun under kvartal 1 2019 till lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun. Lantmäterimyndigheten kommer därefter också att ta kontakt med alla berörda fastighetsägare i egenskap som sakägare i förrättningen.

Huddinge kommun kommer också att ta kontakt med fastighetsägare parallellt med Lantmäteriförrättningen, som direkt berörs av marköverföring. I de fallen behöver Huddinge kommun teckna överenskommelse om fastighetsreglering med dig som är fastighetsägare.

Huddinge kommun kommer att ansöka om Lantmäteriförrättning för fastighetsreglering av både gatumark och naturmark som är planlagda som allmänna platser inom detaljplanen. Berörda områden med gatumark och naturmark kommer att handläggas i separata Lantmäteriförrättningar.
Eftersom Huddinge kommun är sakägare i Lantmäteriförrättningen kan fastighetsägare begära att förrättningen i stället ska handläggas av den statliga lantmäterimyndigheten. Begäran lämnas av fastighetsägare till lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun.

Tillträde i förväg för att påbörja arbetet med gator

För Lantmäteriförrättningarna om fastighetsregleringar för gatumark kommer kommunen att ansöka om förtida tillträde till gatumarken. Ett beslut om förtida tillträde innebär att kommunen får tillträde till gatumarken och på så sätt kan påbörja anläggandet av gatorna innan fastighetsbildningsbeslutet inom förrättningen har vunnit laga kraft. Kommunen kommer i första hand att ansöka om förtida tillträde för gatumarken och inte till naturmarken.

Omprövning av gemensamhetsanläggningen Vidja ga:4

När gatumarken övergår till kommunalt huvudmannaskap kommer gemensamhetsanläggningen Vidja ga:4 delvis inte längre att behövas i berörda områden. Det innebär att delar av gemensamhetsanläggningen kommer att lyftas ut från allmänna platser där kommunen tar över ansvaret och ägandet av marken. Denna åtgärd genomförs också genom en Lantmäteriförrättning och kallas för omprövning av gemensamhetsanläggning. Huddinge kommun kommer därmed även att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggning för Vidja ga:4.

Omprövningen påbörjas också i etapp 2A i enlighet med de deletapper som detaljplanen är indelad i, se kartbild ovan. Vid en omprövning av en gemensamhetsanläggning blir alla delägande fastigheter i gemensamhetsanläggningen också sakägare i förrättningen och därmed också kallade till ett eventuellt sammanträde av lantmäterimyndigheten.

Kostnader för Lantmäteriförrättning

Kostnaderna för de nämnda lantmäteriåtgärderna, det vill säga fastighetsreglering av markområden som är planlagda som allmänplats samt omprövning av gemensamhetsanläggningen Vidja ga:4 bekostas av Huddinge kommun.

Släntmedgivande – ett separat avtal

Huddinge kommun kommer att teckna avtal om servitut i de fallen då mark för slänter inte behöver överföras till kommunen men där kommunen ändå behöver ha tillträde till marken, i detaljplanen är dessa områden betecknade som z-områden. I de fallen bildar man istället servitut på fastigheterna som berörs av slänter, vilket innebär att man belastar markområdet med en rättighet, i form av ett servitut och att markägandet för markområdet stannar kvar på fastighetsägarna. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas särskilt av Huddinge kommun.

Platsbesök

Huddinge kommun kommer ut på platsbesök och träffar de fastighetsägare, vars fastighet berörs av slänter genom att man behöver bilda ett servitut eller då mark behöver tas i anspråk. Innan vi kommer ut och träffar er kommer en fastighetskarta att skickas till er för att redovisa hur ni berörs av slänterna. Under platsbesöket undersöker vi hur er tomt blir berörd och beaktar detta i släntmedgivandeavtalet, därefter upprättas avtalet. Om mark ska tas i anspråk upprättas en överenskommelse om fastighetsreglering som även skickas till lantmäterimyndigheten, se under avsnitt Lantmäteriförrättningar.

Har du planer på att ombilda er fastighet?

Om du har planer på att förändra din fastighet, ändra byggnader och infarter eller att genomföra avstyckning för att bilda nya fastigheter, är det viktigt för oss att veta hur du har tänkt att byggnation och utfart ska ske från fastigheten. Vi behöver veta hur du har planerat för dina åtgärder för att det ska kunna anpassas på lämpligaste sätt till kommunens anläggningsarbete av gata och slänter. 

Tidplan

Programsamråd

Våren 2006

Reviderat programsamråd

Sommaren 2007

Plansamråd

7 maj–9 juli 2012

Utställning

14 okt–11 nov 2013

Antagande i kommunfullmäktige

Kvartal 1, 2016

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

Juli 2016

Besked från Mark- och miljödomstolen

13 november 2017

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

30 november 2017 

Laga kraft

6 februari 2018

Utbyggnad (preliminär tidplan)

Etapp 2A: 2020-2021

Etapp 2C: 2022-2025

Etapp 2B: 2023-2025

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Uppdaterad 14 december 2018

Var informationen till din hjälp?