Vidja etapp 2 – omvandling av fritidshusområde

I Vidja, vid sjön Orlången, omvandlas ett fritidshusområde till permanentboende. Läs mer om projektet, handlingar och om när du kan söka bygglov.

Vad händer nu?

  • Den 6 februari 2018 vann detaljplanen laga kraft. Endast en liten del av detaljplanen har upphävts efter överklagan, resten gäller. Den undantagna delen avser tillfartsväg.

  • Gatukostnadsutredningen för Vidja etapp 1 och 2 vann laga kraft den 22 mars efter det att överklagandet avslagits i domstol. 

  • Just nu planerar vi för hur utbyggnaden ska genomföras, du hittar mer information om bland annat etapper och tidplan längre ner på sidan.

  • Parallellt med projektet kommer Vidjavägen byggas om. Det är ett separat projekt som beräknas starta 2019. Mer information kommer.

Vad gör vi?

I Vidja ska ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt vägnätet byggas ut. Fritidshusområdet har under de senaste åren fått fler permanentboenden. Det har bland annat ökat trycket på de enskilda vatten- och avloppssystemen som idag finns i område, vilket leder till att vattenkvaliteten i sjön Orlången försämras.

När området ska omvandlas till permanentboende ställs också högre krav på vägstandard jämfört med ett fritidshusområde. Det finns bland annat krav på minsta vägbredd, vägen måste klara tyngre trafik än tidigare, det måste finnas belysning och god sikt, samt gång- och cykelväg på de platser i området där det behövs för trafiksäkerhet.

Buss 833 som idag trafikerar området kommer att ha högre turtäthet med 3-5 turer i timmen. Den kommer att köra i området  via Vidjavägen, Helmedalsvägen och ha en vändplats vid Beckasinsvägen. 

I projektet ingår också bland annat att tillgängliggöra natur och att rusta upp Ringsättrabadet. 

Utbyggnad av vägar och vatten

Utbyggnaden av vägar och vatten- och avloppssystemet kommer ske i etapper. Först genomförs etapp 2A, därefter 2C och sedan 2B. 

Preliminär tidplan:

  • Etapp 2A: år 2020-2021
  • Etapp 2C: år 2022-2025
  • Etapp 2B: år 2023-2025

Klicka på länken nedan för att se hur området är indelat i de olika etapperna.

Etappindelning för Vidja 2

Gatukostnad för utbyggnad av vägar

Kostnaderna för gatorna tas ut av berörda fastigheter genom så kallad gatukostnadsersättning. Den totala kostnaden fördelas på antalet befintliga och möjliga nytillkommande fastigheter inom det så kallade fördelningsområdet – i detta fall den bebyggda delen av Vidja. Under planläggningen har en separat gatukostnadsutredning tagits fram. Den redogör för vilka kostnaderna är samt hur fördelningen av dessa ska ske. För nya fastigheter blir gatukostnaderna dubbelt så höga som för befintliga.

Du hittar utredningen längre ner på denna sida under rubriken Handlingar.

Läs mer om gatukostnader i Huddinge

Vatten- och avloppssystem

Stockholm vatten och avfall har hand om det allmänna vatten- och avloppssystemet i Huddinge. I Vidja planerar de att bygga ett så kallat lättryckavloppssystem (LTA-system). Det innebär att varje fastighet får en egen pump. Stockholm vatten och avfall ansvarar för att dra fram ledningarna till varje fastighet. Fördelen med ett LTA-system är att ledningarna kan läggas grunt på tomten vilket innebär att det inte behövs så stora ingrepp på bergiga tomter.

Som fastighetsägare betalar du en anslutningsavgift till Stockholm vatten och avfall. Kontakta Stockholm vatten och avfall för mer information om vatten- och avlopp. 

Läs mer på Stockholm vatten och avfalls webbplats 

Bostäder, bygglov och avstyckningar

Byggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. Förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger inga tomter i området utan äger endast mark som är avsedd för allmän plats såsom gator och vissa grönområden. 

Ansökan om bygglov och avstyckning

Detaljplanen har en förskjuten genomförandetid på fyra till fem år, från laga kraft den 6 februari 2018. Det betyder att du inte kan få bygglov och börja bygga ut enligt den nya detaljplanen förrän efter fyra till fem år från laga kraft. Anledningen till den förskjutna genomförandetiden är att kommunen och Stockholm vatten och avfall ska kunna bygga ut vägar, vatten och avlopp innan enskilda fastighetsägare börjar bygga, för att undvika problem med framkomlighet och för mycket byggtrafik i området samtidigt.

Läs mer om bygglov

När du kan få bygglov beror också på vilket delområde din fastighet ingår i, eftersom utbyggnaden av vägar, vatten och avlopp sker i etapper. I plankartan kan du se om din fastighet ingår i planbestämmelse a1, a2 eller a3 samt om det är fyra eller fem år som gäller för din fastighet. Även om du inte kan få bygglov förrän om fyra till fem år kan du redan nu ansöka om och genomföra avstyckning (fastighetsbildning) enligt den nya detaljplanen.

Plankarta A

Plankarta B

Om du har frågor om avstyckning kan du kontakta lantmäterimyndigheten på telefon 08-535 364 64 eller lantmatarfragor@huddinge.se.

Läs mer om hur en avstyckning (lantmäteriförrättning) går till

Tidplan

Programsamråd

Våren 2006

Reviderat programsamråd

Sommaren 2007

Plansamråd

7 maj–9 juli 2012

Utställning

14 okt–11 nov 2013

Antagande i kommunfullmäktige

Kvartal 1, 2016

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

Juli 2016

Besked från Mark- och miljödomstolen

13 november 2017

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

30 november 2017 

Laga kraft

6 februari 2018

Utbyggnad (preliminär tidplan)

Etapp 2A: 2020-2021

Etapp 2C: 2022-2025

Etapp 2B: 2023-2025

Handlingar

Jonas Pettersson

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Besvarar frågor om markförsäljning, gatukostnader och genomförande av planen.

Telefon: 08-535 313 85

E-post: jonas.pettersson@huddinge.se

Uppdaterad 16 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?