Vidja etapp 2 – omvandling av fritidshusområde

Vidja är ett fritidshusområde vid sjön Orlången som under de senaste åren fått allt fler permanentboenden. Nu vill kommunen omvandla området till permanentboende. Läs mer om projektet, handlingar och om när du kan söka bygglov.

Vad händer nu?

  • Den 13 november 2017 meddelade mark- och miljödomstolen att endast en mindre del av detaljplanen för etapp 2 upphävs, i övriga delar står antagandebeslutet fast. Den undantagna delen rör tre fastigheter och avser tillfartsväg. Övriga yrkanden och överklaganden avslogs av domstolen.
  • Den 30 november 2017 meddelade mark- och miljödomstolen att deras dom den 13 november överklagats till mark- och miljööverdomstolen. 
  • Den 6 februari 2018 vann detaljplanen laga kraft efter att mark- och miljööverdomstolen valt att inte pröva överklagan.
  • Gatukostnadsutredningen för Vidja etapp 1 och 2 är överklagad (separat ärende från detaljplanen).

Vad gör vi?

Vidja är ett fritidshusområde vid sjön Orlången som under de senaste åren fått fler permanentboenden. Det betyder bland annat ökat tryck på de enskilda vatten- och avloppssystemen i området vilket leder till försämrad vattenkvalitet i sjön Orlången. När ett område planeras för permanentboende ställs också högre krav på vägstandard jämfört med ett fritidshusområde. Kraven inkluderar bland annat en minsta vägbredd, god bärighet, belysning, god sikt, samt gång- och cykelväg där säkerheten kräver.

Projektet ska ge förutsättningar för utbyggnad av ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Vidare ska projektet pröva lämpliga naturområden och tillgängliggöra de områden som får ett kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplanen för Vidja etapp 1 och Vidja etapp II har i princip samma planbestämmelser. 

Utbyggnad av vägar och vatten

Utbyggnaden av vägar och vatten- och avloppssystemet påbörjas så fort detaljplanen har vunnit laga kraft. Utbyggnaden kommer ske i etapper. Först genomförs etapp A, därefter C och sedan B. Klicka på länken nedan för att se hur området är indelat i de olika etapperna. Tidplanen för utbyggnaden går inte att fastställa förrän planen vunnit laga kraft.

Etappindelning för Vidja 2

Vägar

Kostnaderna för gatorna tas ut av berörda fastigheter genom så kallad gatukostnadsersättning. Den totala kostnaden fördelas på antalet befintliga och möjliga nytillkommande fastigheter inom det så kallade fördelningsområdet – i detta fall den bebyggda delen av Vidja. Under planläggningen sker en separat gatukostnadsutredning som ställs ut på gatukostnadssamråd. Den redogör för vilka kostnaderna är samt hur fördelningen av dessa ska ske. För nya fastigheter blir gatukostnaderna dubbelt så höga som för befintliga.

Vatten- och avloppssystem

Stockholm Vatten och Avfall har hand om det allmänna vatten- och avloppssystemet i Huddinge. I Vidja planerar de att bygga ett så kallat lättryckavloppssystem (LTA-system). Det innebär att varje fastighet får en egen pump. Stockholm vatten och Avfall ansvarar för att dra fram ledningarna till varje fastighet. Fördelen med ett LTA-system är att ledningarna kan läggas grunt på tomten vilket innebär att man inte behöver göra så stora ingrepp på bergiga tomter. Som fastighetsägare ska man betala en anslutningsavgift till Stockholm Vatten och Avfall. Kontakta Stockholm vatten och Avfall för mer information om vatten- och avlopp. Vid bygglov prövas att fastigheten har en godkänd vatten- och avloppshantering.

Läs mer på Stockholm vatten AB:s hemsida 

Utbyggnad av bostäder

Byggnation av bostäder sker på initiativ av fastighetsägarna i området. Förtätning sker genom att tomter succesivt avstyckas och bebyggs. Kommunen äger inga tomter i området utan äger endast mark som är avsedd för allmän plats såsom gator och vissa grönområden. Detaljplanen har en förskjuten genomförandetid på 4-5 år, vilket betyder att byggnation av bostäder enligt detaljplanens byggrätt kan ske först 4-5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansökan om bygglov

Fram tills de nya detaljplanerna har vunnit laga kraft så gäller områdesbestämmelserna med max 40 kvadratmeter byggnadsarea för huvudbyggnaden och 20 kvadratmeter byggnadsarea för komplementbyggnaden samt befintliga tomtstorlekar.

Genomförandetiden är 15 år. Tiden kommer vara förskjuten och anpassad efter den tid det tar att bygga ut gator och ett allmänt vatten- och avloppssystem i området. Den förskjutna genomförandetiden är därför fyra eller fem år beroende på delområde. Det betyder att genomförandetiden kan påbörjas fyra till fem år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Vilket delområde en fastighet tillhör kan du se på kartan – planbestämmelsen a1, a2 eller a3. Det går att ansöka om och genomföra fastighetsbildningsåtgärder enligt den nya detaljplanen direkt efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Bygglov kan inte ges förrän genomförandetiden har påbörjats.

Illustration över möjliga avstyckningar i Vidja etapp II

Kartorna visar möjliga avstyckningar. Det är upp till fastighetsägarna att söka om avstyckning och det är upp till lantmäterimyndigheten att besluta om lämpliga avstyckningar. Möjliga nya fastighetsgränser visas med blått.

Illustrationskarta Karta A (PDF 1 Mb)
Illustrationskarta Karta B (PDF 1 Mb)

Tidplan

Programsamråd

Våren 2006

Reviderat programsamråd

Sommaren 2007

Plansamråd

7 maj–9 juli 2012

Utställning

14 okt–11 nov 2013

Antagande i kommunfullmäktige

Kvartal 1, 2016

Överklagan till Mark- och miljödomstolen

Juli 2016

Besked från Mark- och miljödomstolen

13 november 2017

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

30 november 2017 

Laga kraft

6 februari 2018

Handlingar

Uppdaterad 15 februari 2018

Var informationen till din hjälp?