Flottsbro – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste en del av den gällande detaljplanen i Flottsbro upphävas.

Vad händer nu?

  • Nästa steg är att kommunfullmäktige beslutar om att anta upphävandet av del av detaljplan Haga VII.
  • Den 27 mars–27 april 2020 var upphävandet av del av detaljplan Haga VII på granskning. De synpunkter som kom in under granskningen kommer att sammanställas och få skriftliga svar från kommunen i ett granskningsutlåtande som skickas till dem som yttrat sig men inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
  • Den 26 november 2019–3 januari 2020 var upphävandet av del av detaljplan Haga VII på samråd. De synpunkter som kom in under samrådet har sammanställts och fått skriftliga svar från kommunen i en samrådsredogörelse som redovisas under granskningen.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet och ta fram ett förslag om att upphäva detaljplanen Haga VII.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Den gällande detaljplanen i Flottsbro, som möjliggör en väg på en viss höjd, stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Vägområdet kommer att ta mer mark (grönområden) i anspråk och det förändrar landskapet. Genom att kommunen upphäver en del av detaljplanen kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och väg 259 olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Om Tvärförbindelse Södertörn på huddinge.se

Tidsplan

Samråd 26 november 2019–3 januari 2020
Granskning 27 mars–27 april 2020
Antagande Kvartal 2, 2020
Laga kraft Kvartal 2, 2020

Tidsplanen för detaljplanen kan förändras.

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2022 och byggtiden är cirka åtta år.

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 12 juni 2020

Var informationen till din hjälp?