Östra Vårberget – bostäder

Bostadsområde på Östra Vårberget. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan, tidplan och planhandlingar.


Vad händer nu?

Just nu uppdaterar vi planhandlingar, plankarta och planbeskrivning inför utställning 3.

Vad gör vi?

Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt bostadsområde med arkitektoniska kvaliteter som är nära kopplade till områdets natur och sjönära läge. Läget vid Mälaren, närheten till Vårby gårds centrum och strövvänliga grönområden gör området lämpligt för bostadsbebyggelse.

Inom planområdet finns idag ett skogsområde. Detaljplanen ger möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Totalt ger planen förutsättningar för cirka 100 bostäder. 

Den nya bebyggelsens utformning ska anpassas till områdets kulturvärden och till naturens och terrängens förutsättningar. Tanken är att områdets naturkaraktär ska kunna bevaras så långt möjligt. Husens placering och anpassning till terrängen har bedömts som viktiga faktorer för en anpassning till kulturmiljön.

Grundprincipen i Huddinge kommun är att fastighetsägaren skall omhänderta det dagvatten som uppkommer inom tomtmark. För att bevara vattenbalansen i området är det av yttersta vikt att nederbörden kan tillåtas att infiltrera lokalt. I området är dock förhållande svåra; planområdet omges av berg och höjder och centralt i området finns en fuktskog med höga naturvärden enligt skogsstyrelsens klassifikation för vilken förhållandena för vegetationen inte får förändras. En ambition är att naturen ska vara tillgänglig för rekreation även efter att området har kompletterats med ny bebyggelse.

Området trafikförsörjs via Vårbackavägen. Tillkommande vägar är huvudsakligen anpassade efter Huddinge kommuns standard för vägbredder.

Vad har hänt?

  • September 2005: Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Vårberget.
  • Februari–mars 2006: Program för planområdet är ute på samråd.
  • December 2006: Förslag på detaljplan går ut på samråd. Efter samrådet delas den upp i två olika detaljplaner, en som omfattar ny bebyggelse i grupphus (östra Vårberget) och en som omfattar majoriteten av befintlig bebyggelse (västra Vårberget). Det gör man för att klargöra eventuella släntintrång i fritidshusområdet.
  • Juni 2008: Detaljplanen för östra Vårberget revideras efter utställning och godkänns i samhällsbyggnadsnämnden. Inför antagande i kommunfullmäktige separerar man den del av detaljplanen som innehåller ny bebyggelse eftersom exploatören valt att inte gå vidare med planen.
  • September 2010: Detaljplanen utom de delar som innehåller ny bebyggelse antas i kommunfullmäktige och vinner laga kraft.
  • 2013: Detaljplanearbetet för östra Vårberget som innehåller ny bebyggelse återupptas.
  • 2015: Detaljplanen för östra Vårberget går ut på förnyad utställning och omarbetas efter synpunkter.

 Tidplan

Aktivitet

Tidplan

Utställning 3

Kvartal 2-3 2019

Antagande i KF

Kvartal 4 2019

Laga kraft, tidigast

Kvartal 1 2020

Uppdaterad 11 januari 2019

Var informationen till din hjälp?