Utvecklingsplan för Vårby

Hur ska Vårby utvecklas fram till 2050? Nu tar vi fram en utvecklingsplan som ska visa hur vi vill utveckla Vårby de kommande 30 åren.

Vad händer just nu?

Just nu tar vi fram en vision och strategier för stadsdelen. Samtidigt tar vi fram en hel del underlag till exempel naturvärdesinventering, trafikutredning, socialkonsekvensbeskrivning, handelsutredning och en analys av ekosystemtjänster. Samtidigt har vi dialoger med bland annat fastighetsägare på platsen för att vi ska få en bild av Vårby idag. Utifrån underlaget gör vi en plan för hur marken ska användas.

Vad är en utvecklingsplan?

Utvecklingsplanen ska visa hur Vårby ska utvecklas fram till 2050. Planen ska ge svar om utvecklingen på en övergripande nivå, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvaliteter. Det handlar om att få en mix av hyresrätter och bostadsrätter, av olika stora bostäder men också om att förbättra centrum i Vårby gård och att bygga tätare och mer varierat.

För att göra en utvecklingsplan, som ska kunna bli verklighet, behöver vi förankra arbetet bland dem som berörs av utvecklingen. Huddingebor, fastighetsägare, företagare, näringsliv, byggare är några av dem.
Beslut om uppdraget togs under första kvartalet 2018.

Varför gör vi det?

Kungens kurva och Flemingsberg är utpekade som regionala stadskärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den nya trafikleden Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och den nya snabbspårvägen kommer göra det enklare att ta sig med kollektivtrafik mellan Vårby, de regionala stadskärnorna och centrala Stockholm.

Dessutom pågår stora utvecklingsprojekt både väster om och norr om Vårby. Botkyrka utvecklar Slagsta från verksamhetsområde till en ny attraktiv stadsdel och Stockholm stad utvecklar Vårberg och Skärholmen. Det skapar goda förutsättningar för utveckling längs med tunnelbanans röda linje.

Stockholmsregionen förväntas växa med mellan 30 000 och 40 000 invånare per år de kommande tio åren. Det gör att vi behöver använda den mark som finns tillgänglig för att bygga bostäder och infrastruktur på ett ännu mer effektivt sätt. Samtidigt ställer det stora krav på att skapa attraktiva miljöer för både boende, näringsliv och besökare.

Tidsplan

Beslut om uppdrag 2018
Samråd  Preliminärt kvartal 3–4, 2020
Godkännande av utvecklingsplanen

Preliminärt 2021

Uppdaterad 19 mars 2020

Var informationen till din hjälp?