Vårby – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste delar av gällande detaljplaner i Vårby upphävas.

Området för upphävandet är den skuggade (skrafferade) mörkare blå ytan.

Vad händer nu?

  • Den 30 april 2020–18 juni 2020 är upphävandet av delar av detaljplaner i Vårby på samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet och ta fram ett förslag om att upphäva detaljplanen i Vårby.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn tar de fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Delar av gällande detaljplaner i Vårby stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Gällande detaljplaner reglerar till stora delar vägområden och grönytor i form av växtlighet och gräsytor. Men gällande detaljplaner reglerar även markparkering, verksamhetsbebyggelse, parkmiljö och skog med mera. Genom att kommunen upphäver delar av gällande detaljplaner kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och Lännavägen olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Om Tvärförbindelse Södertörn på huddinge.se

Tyck till

Du kan ta del av handlingarna under samrådet den 30 april–18 juni 2020 i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 18 juni 2020 genom att mejla plan@huddinge.se eller via vanlig post till:

Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn ”Upphävande av detaljplaner i Vårby”, diarienummer KS-2019/1426 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar handläggningen.

Tidsplan

Samråd
30 april 2020–18 juni 2020
Granskning Kvartal 4, 2020
Antagande Kvartal 2, 2021
Laga kraft Kvartal 2, 2021

Tidsplanen för detaljplanen kan förändras.

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2022 och byggtiden är cirka åtta år.

Om Tvärförbindelse Södertörn på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 12 juni 2020

Var informationen till din hjälp?