Vårby Haga – bostäder och förskola

Uppförande av nya lägenheter i Solhagaparken, Vårby Haga. Ta del av en beskrivning av projektet, detaljplan, tidplan och planhandlingar.

Den blå markeringen visar planens område. Klicka på bilden för att komma till kartan.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen har vunnit laga kraft den 11 mars 2017.
  • Just nu pågår projektering av projektet där handlingar för byggnation av bostäder samt allmänna anläggningar tas fram.
  • Byggstart för de nya bostäderna planeras till kvartal 1 2018.

Vad gör vi?

Kommunen har tagit fram en detaljplan som möjliggör cirka 190 nya bostäder och en tillbyggnad av Regnbågens förskola med två avdelningar. Bostäderna kommer att byggas som flerbostadshus i fem till sex våningar. Detaljplanen medger även att tillbyggnaden på befintligt punkthus på Botkyrkavägen 11 kan göras om till en större matvarubutik.

Parkeringsplatsen vid den låga tillbyggnaden byggs om till ett parkeringsdäck för de tillkommande bostäderna. Projektet har högt satta mål för miljön och husen ska bland annat byggas med hållbara material som trä och gröna tak. Som en del av parkeringslösningen ingår en bilpool som de boende kan använda.

Solhaga

Detaljplan

Den gällande detaljplanen för Solhagaparken vann laga kraft den 11 mars 2017 och utgör utgångspunkt för utbyggnation inom kvarteret, se handlingar nedan.

Utbyggnad av allmänna anläggningar

Varvsvägen kommer att byggas om i samband med bostadsprojektet. Gatans nuvarande läge ska inte förändras, men gatan ska få en ny beläggning samt en gång- och cykelbana och trädrad på gatans norra sida mot de nya bostäderna. I samband med bostadsprojektet ska kommunen också anlägga ett 6 meter brett parkstråk mellan bostadskvarteren.

 

Projektering

Innan byggskedet kan starta måste alla allmänna anläggningar som ska byggas ut av kommunen projekteras, exempelvis vägar, ledningar för vatten och avlopp. Det betyder att en konsult just nu ritar det som ska byggas i detalj. Med underlaget som grund upphandlar kommunen en entreprenör för arbetena.

Trafikstörningar under arbetet

Under utbyggnadstiden kommer trafiken i området att öka och störningar att förekomma. Kommunen kommer löpande att informera om eventuella trafikomledningar på denna hemsida.

Utbyggnad av kommunal service

Detaljplanen medger att Regnbågens förskola kan byggas till med två avdelningar och därmed utöka sin verksamhet. I dagsläget är det oklart när detta kommer ske.

Utbyggnad av bostäder

En markanvisningstävling genomfördes hösten 2016. NCC Sverige AB utsågs till vinnare och har tecknat köpekontrakt med kommunen om köp av marken.

NCC har ansökt om bygglov för projektet och byggstart planeras att ske kvartal 1 2018. I detta skede bedöms första inflyttning för bostäderna inom området kunna ske 2019.

Projektet uppförs i samarbete mellan NCC och SHH Bostad. Läs mer om projektet på SHH:s webbplats

SHHbostad.se

Tidplan

Aktivitet Tidplan
Programsamråd April – 17 maj 2013
Samråd Aug - sep 2013
Granskning 18 december - 1 februari 2016
Antagande 13 februari 2017
Byggnation Kvartal 1 2018
Inflyttning 2019-2020

Handlingar

Eric Tällberg

Exploateringsingenjör, mark- och exploateringssektionen

Telefon: 08-535 313 99

E-post: eric.tallberg@huddinge.se

Uppdaterad 16 mars 2018

Var informationen till din hjälp?