Årlig gång- och cykelmätning

Varje år mäter vi gång- och cykeltrafiken manuellt, det sker vid tio geografiskt spridda punkter i september.

Ökat antal cyklister

Mätningen som utfördes 2016 visar att antalet gående och cyklister fortsätter öka på de flesta platser jämfört med föregående år. Antalet cyklister har ökat med 88,3 procent och antalet gående med 10,4 procent i jämförelse med startåret 2007.

Vid årets mätning noterades att lastbilar använde cykelbana som parkeringsplats.

Användandet av hjälm

I år var cyklisternas hjälmanvändning i snitt 72 procent för vuxna och 71 procent för barn vid mättillfället. Det är en förbättring för vuxna sedan mätningen förra året och en minskning för barn. Startåret 2007 var motsvarande siffor 50 respektive 75 procent.

Det totala resultatet av gång- och cykelmätning och resultatet per mätpunkt.

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?