Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en ny väg med gång- och cykelbana från E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och väg 259 olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Vägens sträckning

Tvärförbindelsen knyter samman flera av Stockholmsregionens regionala stadskärnor – Kungens kurva–Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Den kommer gå enligt illustrationen nedan. Längs vägen kommer det att finnas åtta trafikplatser. Vägens exakta sträckning fastställs i Trafikverkets vägplan.

Karta som visar sträckningen för tvärförbindelse Södertörn.
Illustration Trafikverket. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vägen kommer att gå i tunnel genom Masmoberget, i del av Glömstadalen och under Flemingsbergsskogen (se streckad linje i kartan ovan).

Tidsplan

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2023 och byggtiden är cirka tio år.

Trafikverkets vägplan

Innan vägen kan börja byggas måste Trafikverkets vägplan fastställas och få laga kraft. 

Tidsplanen för projektet (trafikverket.se)

Detaljplaner för Huddinge kommun

Eftersom vägen sträcker sig över kommunen kommer arbetet att delas upp i sex olika detaljplaner. Fem detaljplaner har fått laga kraft. En detaljplan är överklagad. Samtliga detaljplaner måste få laga kraft innan vägen kan bli helt färdigbyggd.

Detaljplaner som fått laga kraft

Vårby
Flottsbro
Kästa
Ekedal
Granby

Detaljplaner som överklagats

Solgård

Åtgärder i avvaktan på Tvärförbindelse Södertörn

I väntan på Tvärförbindelsen har vi genomfört vissa åtgärder.

Åtgärder i avvaktan på Tvärförbindelsen

Uppdaterad 1 november 2022

Var informationen till din hjälp?