Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en ny väg med gång- och cykelbana från E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. Idag är både Glömstavägen och väg 259 olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Vägens sträckning

Tvärförbindelsen knyter samman flera av Stockholmsregionens regionala stadskärnor – Kungens kurva–Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Den kommer gå enligt illustrationen nedan. Längs vägen kommer det att finnas åtta trafikplatser. Vägens exakta sträckning fastställs i Trafikverkets vägplan.

Karta som visar sträckningen för tvärförbindelse Södertörn
Illustration: Trafikverket. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vägen kommer att gå i tunnel genom Masmoberget, i del av Glömstadalen och under Flemingsbergsskogen (se streckad linje i kartan ovan).

Tidsplan

Enligt Trafikverkets tidsplan kan vägen börja byggas tidigast 2022. Byggtiden uppskattas till åtta år.

Trafikverkets samråd

Tvärförbindelse Södertörn har haft samråd mellan den 13 november och 6 december 2018.

I samrådet behandlades bland annat:

  • vägplanen som handlar om vägens lokalisering, utformning samt miljöpåverkan
  • vattenverksamhet som gäller bortledande av grundvatten, skyddsinfiltration och byggande i vatten
  • förändrad väghållning, det vill säga vem som ansvarar för vissa vägar i området i framtiden.

Ta del av materialet från samrådet på Trafikverkets webbplats

Detaljplaner och samråd för Huddinge kommun

Eftersom vägen sträcker sig över kommunen kommer arbetet att delas upp i sex stycken detaljplaner. Vi kommer att upphäva fyra detaljplaner och ta fram två nya detaljplaner. För respektive detaljplan kommer vi att genomföra samråd där det finns möjlighet att tycka till.

Pågående detaljplaner

Ekedal 
Flottsbro
Granby
Vårby
Solgård 
Kästa

Åtgärder i avvaktan på Tvärförbindelse Södertörn

I väntan på Tvärförbindelsen har vi genomfört vissa åtgärder.

Läs mer om åtgärder i avvaktan på Tvärförbindelsen

Uppdaterad 5 maj 2020

Var informationen till din hjälp?