Tvärförbindelse Södertörn

En trafikled med gång- och cykelbana från E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn. Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. Idag är både Glömstavägen och väg 259 olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Vägens sträckning

Tvärförbindelsen knyter samman flera av Stockholmsregionens stadskärnor – Kungens kurva-Skärmholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Den kommer gå enligt illustrationen nedan. Sträckningen kallas för den norra korridoren, och det är inom ramarna för den som vägen kommer gå. Exakta sträckningen är inte fastställd, det görs senare under detaljplanearbetet. Längs vägen kommer det finnas nio trafikplatser.


Illustration: Trafikverket. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vägen kommer att gå i tunnel under Flemingsbergsskogen och Huddinge kommun utreder tillsammans med Trafikverket möjligheten med tunnel under Glömstadalen. Det skulle göra det möjligt för kommunen att utveckla området till en levande stadsdel med bostäder, kollektivtrafik och service.

Tidplan

Enligt tidplanen kan vägen börja byggas tidigast 2021 och stå klar till 2027.

Trafikverkets samråd

Trafikverket har under planeringsprocessen haft flera samråd och öppna hus där Länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga berörda myndigheter, allmänhet samt organisationer och enskilda som berörs har haft chans att påverka. Mer information om Trafikverkets kommande samråd eller aktiviteter hittar du på deras webbplats.

Trafikverket.se

Detaljplaner och samråd för Huddinge kommun

Eftersom vägen sträcker sig över kommunen kommer arbetet att delas upp i ett flertal detaljplaner. För respektive detaljplan kommer vi att genomföra samråd där det finns möjlighet att tycka till. I vissa fall kommer vi att ta fram en ny detaljplan, i andra fall kan vi istället komma att ändra eller upphäva befintlig detaljplan. Oavsett hur vi går tillväga kommer samråd att äga rum för de olika detaljplanerna. Vi beräknar preliminärt att samråd för detaljplaner kan äga rum under kvartal 3 2019.

Åtgärder i avvaktan på Tvärförbindelse Södertörn

I väntan på Tvärförbindelsen har vi genomfört vissa åtgärder.

Läs mer om åtgärder i avvaktan på Tvärförbindelsen

Uppdaterad 17 september 2018

Var informationen till din hjälp?