Bullerkartläggning

Bullerkartläggningen redovisar dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåer från väg och spårtrafik inom Huddinge kommun. Till grund för kartläggningen är aktuella ljudkällor som vägtrafik (fördelat på Trafikverkets och kommunens vägar), tunnelbana samt järnväg.

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller:

  • ekvivalent ljudnivå
  • maximal ljudnivå

Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.

Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar högre toner bättre än lägre.

Här kan du lämna klagomål på buller

Rapport och kartor

Uppdaterad 23 augusti 2017

Var informationen till din hjälp?