Föräldraskap, relationer och familjerätt

Familjerättsenheten

Vi på familjerätten jobbar bland annat med frivilliga samarbetssamtal, handlägger faderskap och föräldraskap samt gör medgivandeutredningar av vuxna som vill adoptera barn. En stor del av familjerättens uppdrag kommer från tingsrätten som till exempel utredningar av vårdnad-, boende- och umgängesfrågor samt snabbupplysningar.

Vår telefonrådgivning har öppet en och en halv timme varje dag för kortare informations- och rådgivningssamtal. Se telefonnummer och öppettider nedan.


Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar också om barnets rätt till försörjning och arv.

När ett barn föds av en ogift kvinna får familjerätten en underrättelse från skatteverket om det. Familjerätten ska då, om möjligt, fastställa faderskapet/föräldraskapet (enligt föräldrabalken). En utredning inleds för att ta reda på vem som är barnets andra förälder. Den som är pappa till barnet skriver på en faderskapsbekräftelse hos familjerättsenheten. Uppgifterna skickas sedan till Skatteverket som registrerar fadern.

Om det finns osäkerhet kring vem som är barnets far kan det ibland behöva göras en DNA-undersökning.

När kvinna i samkönad relation får barn

När en kvinna i en samkönad relation får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om behandlingen utförts på svenskt sjukhus eller om det är utfört vid en behörig inrättning i utlandet, att moderns partner samtyckt till behandlingen och att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Familjerättens uppgift blir då att fastställa föräldraskapet.

Kontakta familjerätten för tidsbokning och mer information.

Innan barnet är fött

Familjerätten kan påbörja en utredning innan barnet är fött i, en så kallad föranmälan. Graviditeten bör ha pågått under minst 30 veckor innan en föranmälan kan vara aktuell. Det är först när barnet är fött som bekräftelsen kan godkännas och registreras hos skatteverket.

Surrogatföräldraskap

Surrogatmödraskap är idag inte tillåtet enligt svensk lag. Sjukvården får inte ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser att behålla barnet och vara dess förälder.

Om ett par kommer till Sverige med ett barn som har tillkommit med hjälp av surrogatmoder i ett annat land behöver barnets rättsliga ställning säkerställas enligt det regelverk som gäller i Sverige.


Samarbetssamtal

Familjerätten i Huddinge kommun erbjuder samtal för föräldrar som behöver stöd i att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge för barnen. Målet med samtalen är att förbättra samarbetet mellan föräldrarna.

Samtalen har barnen i centrum och fokuserar på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Samtalsledarna har tystnadsplikt och inga journaler förs.

Samarbetssamtalen kan ske på initiativ av en eller er båda, men en förutsättning är att båda är villiga att delta. Även tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om någon av er har vänt sig till tingsrätten i vårdnads-, boende- och/eller umgängesfrågan.

Vi träffar er först enskilt och planerar vad samtalen ska handla om. Därefter träffas vi oftast gemensamt. Om det inte bedöms vara olämpligt kan vi också samtala med barnen. Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerättsenheten kan även hjälpa er att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.


Avtal

Är ni överens kan ni skriva avtal om vårdnaden, boendet och/eller umgänge.  Avtalet är giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. Familjerättens uppgift är att bedöma om avtalet är till barnets bästa.

För att avtalet ska kunna godkännas kräva att:

 • Barnet är folkbokfört i Huddinge kommun.
 • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
 • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
 • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Gemensam vårdnad kan även anmälas i samband med att faderskapet fastställs eller genom Skatteverkets blankett Anmälan – gemensam vårdnad, om vårdnaden inte tidigare ändrats genom avtal eller dom.

Hör av dig till oss om du vill ha mer information. Se kontaktuppgifter nedan.


Vårdnad, boende och umgänge

Om man inte har kommit överens i frivilliga samarbetssamtal och vill ha en förändring av vårdnad, boende eller umgänget gällande sitt barn är det bara tingsrätten som kan fatta ett beslut i dessa frågor.

Tingsrätten ger i de flesta fall familjerätten i uppdrag att utreda vad som är bäst för barnet. Då startas något som kallas vårdnadsutredning. Utredningen är till för att vägleda tingsrätten att fatta ett beslut som utgår från barnets bästa.

Generellt sätt består en utredning av:

 • Samtal med föräldrarna
 • Hembesök hos vardera föräldern när barnet är hemma
 • Samtal med barnet
 • Samtal med personer som i sitt yrke har kontakt med barnet (skola, förskola)
 • Samtal med sambo
 • Referenssamtal med eventuellt stödkontakt till föräldrar
 • Registerutdrag från socialregister och polisregister

En vårdnadsutredning brukar ta mellan 4–6 månader och hela processen till att tingsrätten fattar beslut tar cirka ett år.

Föräldrar kan välja att deras tvist handläggs enligt metoden Konflikt och försoning som är ett annat sätt att handlägga vårdnadsmål. Det innebär att familjerätten är involverad från tvistens start och målet är att stötta föräldrar i att komma fram till överenskommelser om barn utan att tingsrätten behöver fatta beslut.


Särskilt förordnad vårdnadshavare

I de allra flesta fall är föräldrarna vårdnadshavare för sina barn tills de fyllt 18 år. Det finns dock situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet. En sådan ställföreträdare kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare

Personer som är under 18 år är omyndiga och kan inte företräda sina egna intressen. Alla omyndiga personer ska därför ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare men i vissa situationer måste tingsrätten utse någon annan person till dessa roller, på begäran av behörig socialnämnd. Man talar då om särskilt förordnad vårdnadshavare.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna, under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid, som exempelvis ensamkommande barn eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden. Det handlar om att hjälpa barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och att delta i den långsiktiga planeringen för barnets framtid samt ansöka om pass och id-kort.


Adoption

Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn exempelvis till arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas.

För att få ett medgivande att adoptera måste man vara minst 18 år och antingen ensamstående, gift, sambo eller registrerad partner.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. Beslut om att bevilja medgivande för internationell adoption fattas av socialnämnden. För internationella adoptioner krävs också att du har genomgått en föräldrautbildning.

Gör så här om du eller ni funderar på att adoptera

 • Kontakta oss på familjerättsenheten för ett informationssamtal.
 • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi till en obligatorisk föräldrautbildning.
 • Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas till familjerättsenheten.
 • För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från socialnämnden.

Ett medgivande gäller i tre år, därefter behövs ett nytt beslut om du eller ni ännu inte fått barn.

Adoption av närstående

En närstående kan önska adoptera sin makes, makas eller partners barn. Den närstående kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Det är sedan tingsrätten som fattar beslut om eventuell adoption.


Uppdaterad 26 juni 2020

Var informationen till din hjälp?