Trygghet och studiero

Trygghet och arbetsro på Tomtbergaskolan

Skolan har en mycket aktiv och känd Trygghetsgrupp med representanter från skola och fritids, från elevhälsa och skolledning. Trygghetsgruppen arbetar främst förebyggande, man pejlar av hur läget är på skolan. Trygghetsgruppen följer också upp incidentrapporter varje vecka.

Ett av skolans mål är:

Eleverna ska uppleva lugn och ro i undervisningen och i matsalen.

Vi har diskussioner i klasserna om vad som är arbetsro. En enkel enkät genomförs varje månad i alla klasser för att stämma av läget. Resultatet skickas till elevrådet och skolledningen.


Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Läs mer om Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.


Uppdaterad 29 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?