Trafikstrategi

Sammanfattning

Som boende i Huddinge har du goda möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt för både din och miljöns skull. Kommunens trafikstrategi är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter.

Trafikstrategi

Uppföljning av trafikstrategin 2018

Huddinges trafikstrategi har tre strategiska huvudinriktningar:

  • Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras
  • Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkt vid all planering
  • Bebyggelse- och trafikplanering ska vara samordnad

För att strategin ska få effekt så avgränsas den i en konkret trafikplan. Trafikplanen består av nio åtgärdsplaner som du hittar nedan.


Cykelplan

Cykelplanen ska ligga till grund för hur kommunen ska arbeta med cykelplanering. Huddinge kommun har som mål att öka andelen cykelresor genom att planera och bygga ett sammanhängande och gent nät av säkra, attraktiva och trygga cykelvägar. Cykelplanen antogs i Kommunfullmäktige den 12 september 2016. 

Cykelplan

Cykelplan, karta


Gångplan

Åtgärder i en gångplan ger förutsättningar till ett ökat hållbart resande genom att skapa mer trygga, säkra och tillgängliga gångtrafikmiljöer. Vi är alla fotgängare någon gång under vår förflyttningskedja oavsett om vi kör bil, cyklar eller åker kollektivt. Gångplanen sätter fokus på fotgängarna genom ökad förståelse, identifierade förbättringsområden och prioriterade åtgärder till en efterföljande åtgärdsplan.

Gångplanen antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2018. 

Gångplan

Underlagsrapport

Remissammanställning 


Kollektivtrafikplan

Kollektivtrafikplanen beskriver hur Huddinge ska planera för att utveckla kollektivtrafiken till att bli ett mer konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Visionen är en kollektivtrafik med kortare restider, högre turtäthet, smidigare byten och ökad pålitlighet. Planen antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2017.

Kollektivtrafikplan

Utgångslägesrapport för kollektivtrafikplan

Remissammanställning


Parkeringsplan

Arbetet med att ta fram en parkeringsplan har delats upp i två steg. I steg ett har kommunen tagit fram ett parkeringsprogram som konkretiseras i en parkeringsplan under 2016.

Parkeringsprogrammet beskriver riktlinjer som behövs för en fungerande parkeringssituation och hur de bidrar till att fler väljer kollektivtrafik för längre resor samt gång- och cykeltrafik för kortare resor. Kommunfullmäktige antog Parkeringsprogrammet den 14 mars 2016.

Parkeringsprogram

Bilaga ett, parkeringstal

Bilaga två, bakgrund till parkeringstal

Bilaga tre, kartunderlag


Vägtrafikplan

Vägtrafikplanen ska klargöra vilka vägtrafiksatsningar som är viktiga för att Huddinge ska få ett väl fungerande transportsystem som är tillgängligt, tryggt, säkert och som stödjer utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer. Vägtrafikplanen påbörjas under 2018.


Trafik- och miljöplan

Trafiken påverkar miljön och invånarnas hälsa på fler olika sätt, till exempel genom miljö- och luftföroreningar, bullerstörningar samt barriäreffekt. En trafik- och miljöplan ska kartlägga alla områden som påverkas av trafiken och hur kommunen ska arbeta för att minska påverkan från dessa. Trafik- och miljöplanen är inte påbörjad.


Godstrafikplan

Huddinge behöver ett samlat grepp kring näringslivets godstransporter som sker i och genom kommunen varav Stockholm står för en stor del högvärdigt gods. Kommunen bör aktivt verka för att dessa transporter görs så effektivt och med så liten miljöbelastning som möjligt. Godstrafikplanen påbörjades under 2018 och remissversionen beräknas vara klar hösten 2019.


Trafiksäkerhetsplan

Målet med Huddinges trafiksäkerhetsplan är minskat antal döda och skadade i trafiken.

Trafiksäkerhetsplanen tydliggör hur kommunen avser att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor de kommande åren för att trafikanter ska kunna vistas och röra sig i trafikmiljön utan risk för att skadas allvarligt eller mista livet till följd av en trafikolycka. Planen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017.

Trafiksäkerhetsplan

Bilaga trafiksäkerhetsplan

Underlagsrapport trafiksäkerhetsplan

Remissammanställning trafiksäkerhetsplan


Mobility managementplan

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara resor och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Kommunen har arbetat fram en Mobility managementplan med förslag på strategier och riktlinjer för hur kommunen kan arbeta för att öka andelen resor till fots, cykel och kollektivtrafik (hållbara resor). 

Mobility managementplan


Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?