Elevhälsa

På Trångsundsskolan finns ett elevhälsoteam som består utav följande funktioner:

Skolledningen
Skolkurator
Skolsköterska
Skolpsykolog
Speciallärare
Specialpedagogoer

Elevhälsa
För att trivas i skolan och kunna nå kunskapsmålen behöver alla elever stimulans och stöd på olika sätt. Det kan till exempel handla om att miljön i skolan anpassas om eleven har en hörselnedsättning, en medicinsk funktionsnedsättning eller svårigheter med koncentrations- och kommunikationsförmågan.

Utredning och åtgärdsprogram
Det är rektorn på ditt barns skola som ansvarar för att ditt barns behov utreds. Till sin hjälp har rektor ett elevhälsoteam, EHT, som tillsammans gör en utredning. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och studie-och yrkesvägledare. Efter utredningen arbetar pedagogerna fram ett åtgärdsprogram i samarbete med eleven och dig som vårdnadshavare. I åtgärdsprogrammet framgår det vilka behoven är, hur skolan ska organisera stödet, hur åtgärderna ska följas upp och hur utvärderingen ska ske. Det särskilda stödet ges i den elevgrupp som barnet tillhör. Om det finns skäl kan stödet ges i en särskild undervisningsgrupp tillsammans med elever med liknande behov.

Centralt stöd

För att stötta skolor i arbetet med barn i behov av särskilt stöd finns en central elevstödsverksamhet i grundskolan. Skolan erbjuds konsultation, utredning och handledning av specialister som psykolog, samt tal- och hörselpedagog. Skoldatateket är en verksamhet som erbjuder utbildning och handledning av dataprogram och andra verktyg som tränar och kompenserar olika funktionsnedsättningar, bland annat dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.

Uppdaterad 12 november 2021

Var informationen till din hjälp?