Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete

Händer.

På skolan har vi alla tillsammans ett ansvar för motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.Vår likabehandlingsplan är en del i att synliggöra vårt främjande och förebyggande arbete. Den redogör också för vilka rutiner vi i skolan har för att upptäcka, utreda och åtgärda akuta situationer.

Trångssundsskolans plan- och styrdokument.

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet på skolan är en grupp av pedagoger och rektor där vi arbetar med utredningar av incidenter på ett djupare plan men också förebyggande med trygghetsronder.

Elevstödjare

Vi elevstödjare på Trångsundsskolan vill att alla elever ska känna sig trygga och känna att skolan är ett trevligt ställe att vara på. Vi håller ögon och öron öppna i korridoren och vi har regelbundna möten i veckorna där vi diskuterar stämningen på skolan och veckan som varit. Vi fixar även olika aktiviteter för högstadieeleverna för att höja stämningen och lära känna varandra. Alla elevstödjare har självklart tystnadsplikt och allt som sägs stannar mellan oss och våra handledare.

Uppdaterad 28 mars 2023

Var informationen till din hjälp?