Våra ledord

På Trångsundsskolan arbetar vi utifrån våra fyra ledord: Kunskap, Trygghet, Hälsa & Rörelse. Här kan du läsa om vad dessa innebär för oss och hur de genomsyrar vårt arbete.

Kunskap


Trångsundsskolan är en kunskapsskola där lärandet och vikten av kunskap alltid är i fokus. Vi arbetar hela tiden för att förbättra vår verksamhet och höja vår måluppfyllelse.

Vi arbetar mycket med att skapa goda rutiner i vår verksamhet. Vi fokuserar mycket på att ha en tydlig struktur och god arbetsro på våra lektioner. Allt för att på så vis ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Vi på Trångusndsskolan strävar efter att vara en skola i framkant vad gäller användningen av digitala verktyg som stöd i undervisningen. Skolan är bland annat utrustad med iPads för de yngre eleverna och i åk 4-6 arbetar vi 1-1 med Chrombooks.

Trygghet

Händer.

Vi vill genom en gemensam grund stärka elevernas trygghet i och utanför klassrummet. Trygghetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten där all personal och elever ska uppträda respektfullt mot varandra och där alla känner sig trygga att uttrycka egna åsikter och delta i ett öppet klassrumsklimat.

Vi arbetar trygghetsfrämjande med aktiviteter för varje årskurs såsom temadagar, friluftslivsaktiviteter, fadderdagar, traditioner. Detta görs för att hålla ihop årskursen och stadiet så att kontaktytor vidgas till att gälla även andra än bara klassen. Vi arbetar även med åldersövergripande aktiviteter såsom elevens val, idrottsdagar samt spel- och lekdagar för att skapa en förståelse för och en god atmosfär mellan alla elever.

Hälsa och Rörelse

Friluftsliv och att vara i naturen har flera positiva effekter på såväl den fysiska- psykiska- och sociala hälsan.

Tidigare har det varit okänt varför det är bra för hälsan att vara i naturen men nu har forskare kommit fram till en del av svaret. Att vara i naturen stärker ditt immunförsvar och vilket gör att risken för sjukdomar som diabetes, depression och hjärt- och kärlsjukdomar minskar. När vi vistas ute i naturen går kroppen in i ett ”rest and digest”-läge, som är raka motsatsen till det ”fight or flight”-läge vi hamnar i när vi utsätts för stress. Naturen har alltså en lugnande effekt på oss.

Trångsundskolan satsar därför mer på friluftsliv.

  • Årskurs 4 deltar i det svenska projektet ”alla på snö”
  • Årskurs 6 vandrar på Sörmlandsleden
  • Årskurs 7 vandrar på Sörmlandsleden och lär sig att laga mat på stormkök 
  • Årskurs 8 paddlar kanot och lagar mat ute i naturen skolan organiserar även skidåkning i Romme med alla elever
  • Årskurs 9 badar isvak vid Rudan och vandrar på Sörmlandsleden

Vi planerar även andra aktiviteter samt fler möjligheter för alla årskurser och elever på skolan att få bedriva friluftsliv. Exempelvis bär och svamplockning för lågstadiet.

Utöver detta arbetar vi med aktiva klassrum och rörelse i undervisningen. Det sker genom allt ifrån brainbreaks, gemensamma promenader, rastaktiviteter till utelektioner.

Vår vision

Vi bedriver vår verksamhet utifrån elevfokus där vi söker hitta varje elevs utvecklingsmöjligheter och stötta dem att utvecklas och få med sig livslång kunskap och ett brett socialt nätverk.

Vi vill skapa en skola för alla, en skola där alla känner att de kan bryta mönster, lära sig om varandra och sig själva i en tillåtande miljö. En miljö där det är ok att göra fel, att vara sig själv och där funktionsnedsättning, diagnos eller historik är en krydda som skapar individen och som bakas ihop till det komplexa men den välkomnande Trångsundsskolan.

Vi arbetar mycket med att klasser inte ska förblir statiska utan kan utvecklas, och vi vill ge möjligheten att skapa ett VI inom inte bara en klass utan en årskurs, ett stadium och hela skolan. Det ska inte vara otryggt på skolgården, utan man ska känna fler, inte fastna i mönster/roller, och som ny kunna komma in och ges samma förutsättningar som alla andra att börja om på nytt. Som elev på skolan ska man inte vara rädd för att möta olikheter, svårigheter och utmaningar.

Tillsammans med vårdnadshavare så önskar vi stötta eleverna i att hitta mod, nyfikenhet och lära sig att hålla i och hålla ut i övergångar mellan F-1, 3-4 samt 6-7 där vi blandar klasserna inför ett nytt stadium. Vi introducerade dessa övergångar redan vårterminen 2019 och har skapat en god process som vi hela tiden finslipar, utvärderar och utvecklar vidare. Vi involverar många olika delar av skolan i denna process som speciallärarteam, trygghetsteam, mentorer/klasslärare, kurator, fritids, arbetslag och ledning för att kunna få ett så brett underlag som möjligt.

Fokus för skolan är, och kommer alltid vara, alla elevers bästa, och tillsamman, hem och skola, hjälpas åt att skapa en lärorik och utvecklande skolmiljö för våra barn, där de kan växa, vara sig själva och bli det bästa de bara kan.

 

Uppdaterad 3 november 2020

Var informationen till din hjälp?