Samverkan mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet

Det förebyggande arbetet behöver börja tidigt.

Nyckeln till att lyckas med att främja barns hälsa och livsvillkor samt förebygga utanförskap och ohälsa är att erbjuda alla familjer tidiga insatser samt ha en god samverkan över förvaltningsgränser.

Professionella föräldrarådgivare

Huddinge kommun har professionella föräldrarådgivare. Föräldrarådgivarna är socionomer som arbetar på skolan för att erbjuda barn och föräldrar tidigt stöd med fokus på att stärka skyddsfaktorerna.

Ett gott samarbete mellan föräldrar, skola och socialtjänst är en av hörnstenarna för att fånga upp fler barn tidigt, långt innan problemen blivit stora.

Närvaroteam och närvarotrappa

Parallellt med föräldrarådgivarna arbetar ett närvaroteam för att minska frånvaro. Närvaroteamet är ett unikt samarbete mellan skola och socialtjänst, och kan agera snabbt utifrån individens behov.

Problematisk skolfrånvaro är en riskfaktor både för individen och för samhället på sikt. Orsakerna till frånvaro är ofta komplexa och det ställer krav på flexibla åtgärder som är individuellt anpassade för varje enskild elev.

Med en metod som kallas närvarotrappa, säkerställs att elevernas skolfrånvaro hanteras lika i kommunens grundskolor. Trappan följer upp frånvaron systemiskt och vissa delar är visuella för att säkerställa att vi kan möta alla elever oavsett utmaningar.

Det övergripande målet för teamet är att eleven får en fungerande skolgång och vardag.

En meningsfull fritid

Meningsfulla och inkluderande fritidsaktiviteter, alltifrån att erbjuda gratis mellanmål, läxhjälp och en kultur-och idrottsaktivitet direkt efter skolan, är ett annat sätt för att minska skolfrånvaro och öka skyddsfaktorerna.

Under hösten 2023 görs en satsning i bland annat Skogås och Flemingsberg, där engagerade fritidsledare, fältare, föreningar, bibliotekarier och medarbetare från kulturskola tillsammans arbetar för att erbjuda en meningsfull fritid, vardag – ja, en bra början och slut på dagen helt enkelt.

Uppdaterad 31 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?