Lovskola i årskurs 8 och 9

Från och med 1 augusti 2017 är kommuner och skolhuvudmän skyldiga enligt skollagen att erbjuda lovskola för vissa elever i årskurs 8 och 9. 

Detta gäller elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen i årskurs 9, och därmed ligger i riskzonen för att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Ersättning till utförare för lovskola

Det är hemkommunen som betalar ersättning för lovskola i årskurs 8 och 9. Fristående skolor har rätt till tilläggsbelopp för elever som deltar i sådan lovskola som huvudmannen är skyldig att tillhandahålla. Samma ersättning gäller för skolor i egen regi och kommunala skolor i annan kommun, som för enskilda skolhuvudmän. För fristående skolor tillkommer momsersättning.

Huddinge kommun ersätter verksamheter med ett lägsta belopp per elev som deltagit:

  • 1 875 kr för elever som deltar i verksamhet anordnad av kommunal skolhuvudman.
  • 1 988 kr ( + 6 % momsschablon) för elever som deltar i verksamhet anordnad av enskild huvudman.

Så söker du ersättning

Fyll i dokumentet Redovisning lovskola. Dokumentet skickas sedan in via kommunens e- tjänst Ansökan ersättning lovskola. För att logga in i e-tjänsten krävs mobilt BankID.

Redovisning lovskola

E-tjänst Ansökan ersättning lovskola

Kriterier för att ersättningsbeloppet ska betalas ut:

  • Eleven som verksamheten begär ersättning för går i årskurs 8 eller 9.
  • Verksamheten har inkommit med begäran och fullständigt underlag, senast 1 december.
  • Eleven är folkbokförd i Huddinge kommun, alternativt var folkbokförd under den period som lovskolan anordnades.
  • Eleven har deltagit i den undervisning som anordnats. Det räcker alltså inte med att eleven erbjudits undervisning. 
  • Ersättningen betalas till den verksamhet som anordnar lovskolan, alltså inte nödvändigtvis till den enhet eller huvudman där eleven har sin skolplacering. Det är anordnande verksamhet som ansvarar för att sammanställa underlag vid begäran om ersättning.
  • Verksamheten har endast rätt till en utbetalning per elev och läsår. Beräkning och utbetalning sker i december månad, vid budgetårets slut. Reglerna kring avräkning av tid innebär att en elev kan erbjudas lovskola så tidigt som under höstterminen det läsår eleven går i årskurs 8 eller 9. Om huvudmannen i så fall väljer att begära ersättningen redan under december innevarande budgetår, kommer ersättning alltså inte att betalas ut förrän i juni nästkommande budgetår.

Mer om lovskola

Lovskola är en del av grundskolan men ingår inte i den minsta garanterade undervisningstiden. Lovskola anordnas under lov under terminen eller utanför terminstid och inte är obligatorisk. Eleven kan alltså tacka nej till lovskola, men har eleven tackat ja så ska eleven också delta i undervisningen. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från lovskolan ska elevens vårdnadshavare informeras om att eleven varit frånvarande.

Undervisningen i lovskola ska uppgå till minst 50 timmar för elever i årskurs 8 och minst 75 timmar för elever i årskurs 9. Lovskola ska anordnas i juni men med möjlighet att räkna av tid, om eleven redan deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat tidigare under läsåret.

Uppdaterad 13 januari 2022

Var informationen till din hjälp?