Trygghet och studiero

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Utsäljeskolans värdegrund

Av Utsäljeskolans plan mot kränkande behandling framgår att skolans värdegrund "Det är viktigt för mig att det går bra för dig" ska genomsyra allt arbete på skolan.

VI-tidslektioner

VI-tidslektionerna (Värdegrund - Individ) förstärker detta synsätt och dessa lektioner ägnas åt samtal, gruppstärkande samarbetsövningar, normkritiska diskussioner samt nätetik.

Målet med de gruppstärkande samarbetsövningarna/normkritiska diskussionerna under VI-tidslektionerna är att främja respekt för olikheter och få eleverna att se olikheter som styrkor.  

Målet med arbetet med nätetik på VI-tidslektionerna är att Utsäljeskolans elever skall få mer kunskap om vad lagen säger om näthat, få kunskap i hur man kan föregå med gott exempel på nätet, samt lära sig att hantera eventuella kränkningar. Arbetet anpassas utifrån elevernas ålder och innefattar även ett källkritiskt förhållningssätt.

Utsäljeskolans råd

Råden på Utsäljeskolan är den viktig del i att skapa trygghet och studiero för eleverna på skolan. Skolan har elevråd, biblioteksråd och klassråd. Representer till råden utses i klasserna, förutom till klassrådet där alla elever ingår. Rådsrepresentanternas uppdrag är att föra klassens talan på råden samt ta med sig information från rådet tillbaka till sin egen klass.

Rådsarbetet är ett sätt för eleverna att kunna ha inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö. Rådsarbetet bedrivs under vuxens ledning i demokratisk anda och gör att eleverna tränas i att ta ansvar, att uttrycka sina åsikter och att lyssna in och förhålla sig till andras åsikter.  

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?