Om skolan

Utsäljeskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola (tidigre grundsärskola) från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i ett villa- och radhusområde i Segeltorp. Just nu byggs en ny fin skolbyggnad. Skolan revs under höstterminen 2021 och under tre år är skolan förflyttad till tillfälliga paviljonger vid Källbrinks IP.

Skolans värdegrund och vision är utgångspunkt för allt arbete som bedrivs i skolan där förtroendefulla relationer och lärande står i fokus. Vi har studiemotiverade elever och månar om att skapa en skolmiljö som stimulerar och stödjer kunskapsutveckling för alla elever i syfte att främja lärande och förebygga svårigheter. Tillsammans stärker vi varandra!

Tecknad bild av en säl som håller bokstäverna U och T i höger hand och bokstäverna J och E i vänster hand.i vänster hand

Vision

"Inför det framtida livet vill Utsäljeskolan ge eleverna trygghet, lust till lärande och respekt för olikheter. Alla bär med sig positiva minnen från sin tid i vår skola."

Värdegrund

"Det är viktigt för mig att det går bra för dig."

Utsäljeskolans värdegrund beskriver hur viktigt det är med bra relationer för att kunna utvecklas och lära. Värdegrunden genomsyrar allt som sker i skolan och syftar till att bygga förtroendefulla relationer mellan alla som vistas i skolan under hela skoldagen. Värdegrunden går också helt i linje med skolans vision där en känsla av trygghet och gemenskap skapar förutsättningar för lärande såväl nu som i framtiden.

Arbetssätt

Allt arbete på skolan utgår från vår värdegrund, vår vision samt Huddinge kommuns pedagogiska plattform. Vi lägger stor vikt på att skapa förtroendefulla relationer med våra elever eftersom vi anser detta vara nyckeln till framgång för att kunna utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.

I Utsäljeskolan tänker och arbetar vi tillsammans och med ett inkluderande arbetssätt är alla elever välkomna i klassrummet. Arbetssätten är varierade och eleverna inbjuds till kreativa och motiverande arbetsformer. I undervisningen används kontinuerligt digital teknik och verktyg såsom t ex SMART Boards, iPads, Chromebooks samt digitala läromedel. Eleverna är studiemotiverade och uppnår goda resultat.

Skolans speciallärare har ett nära samarbete med undervisande lärare. Målsättningen är att alla elever ska få den undervisning som passar dem bäst utifrån individuella förutsättningar och behov.

För att skapa en positiv gemenskap och svetsa samman skolans elever och personal i gemensamma traditioner genomför vi varje år aktiviteter där alla skolans elever samlas. Exempel på aktiviteter är storsamlingar med olika inriktningar, novelltävling, luciatåg med elever i åk 5, skoljogg, mm. 

Kunskap

Elevernas lärande står i centrum för arbetet i Utsäljeskolan. Pedagogerna klargör mål och kriterier för undervisningen för såväl elever som föräldrar, följer upp undervisningens kvalitet samt ger formativ återkoppling. Allt i syfte att ge varje elev möjlighet att utvecklas maximalt i förhållande till de förmågor som ska utvecklas i varje ämne. Höga förväntningar ställs på eleverna utifrån varje enskild elevs förmåga eftersom forskning visar att detta är en framgångsfaktor som gynnar kunskapsutvecklingen. Eleverna utmanas dagligen för att kunna nå sin fulla potential. Ansträngning i form av genuin kämparanda uppmärksammas genom att skolan varje år delar ut Utsäljeskolans egna GRIT-pris till elever som aldrig ger upp och trots motgångar fortsatter kämpa.

Utsäljeskolan ställer också höga krav på kompetens och behörighet vad avser skolans personal. Skolans alla lärare är legitimerade. Vi har även karriärlärare med ansvar för svenska, matematik, engelska, tillgänglig lärmiljö samt anpassad grundskola/inkluderande arbetssätt. 

Trygghet

Elevernas upplevelse av trygghet är ett viktigt område för Utsäljeskolan eftersom trygghet och kunskap går hand i hand. Vi arbetar hälsofrämjande i syfte att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ett sätt att arbeta med dessa frågor är att alla elever från årskurs F-6 har så kallade VI-lektioner en gång per vecka (Värdegrund-Individ). Under dessa lektioner arbetar man bl a med gruppdynamik, nätanvändning och samarbete. Eleverna görs även delaktiga i trygghetsskapandet genom att medverka i olika råd såväl på skolan centralt som i den egna klassen där elevernas röster lyfts fram. Den strukturerade rastverksamheten som leds av vuxna är ytterligare ett led i att skapa trygghet för eleverna på skolan.

Alla vuxna på skolan oavsett yrkesroll, ansvarar alltså för att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö för eleverna där respekt för olikheter och studiero råder.

 Vår verksamhet

  • Grundskola F-6

  • Anpassad grundskola F-6 

  • Fritidshem med heldagsomsorg i respektive årskurs

  • Öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6 (Sälskapsgården)

Skolans organisation

Med ca 520 elever  i grundskolan och den anpassade grundskolan är Utsäljeskolan en relativt stor skola. Skolan leds av rektor och biträdande rektorer.  Vår skolverksamhet har fritidshem med heldagsomsorg kopplad till verksamheten. Våra fritidsavdelningar är åldershomogena, dvs ett fritids för förskoleklass, ett fritids för årskurs 1, ett fritids för årskurs 2, osv. På varje avdelning finns det en utbildad fritidspedagog/lärare mot fritidshem som anvarar för det pedagogiska upplägget. Stödfunktioner till skolverksamheten är expedition, skolrestaurang, skolhälsovård, samt vaktmästeri.
Specialpedagoger/speciallärare är knutna till verksamheten. Kurator finns på skolan 2,5 dag per vecka, skolsköterska finns på plats varje dag.

Skolgården inspirerar till många spännande lekar. På skolgården erbjuds dagligen även mer strukturerad och vuxenledd rastverksamhet för de elever som så önskar med hjälp av skolans rastvärdar med specifikt uppdrag för rastverksamheten. Närheten till skog och sjö ger oss möjligheter till aktiviteter och undervisning utomhus.

I skolans skolrestaurang serveras näringsriktig och varierad kost. 

Uppdaterad 21 juni 2023

Var informationen till din hjälp?